Storviltjakt 2020 og skyteprøven


På grunn av koronasituasjonen har Klima- og miljødepartementet i samråd med Sysselmannen besluttet at bestått skyteprøve i 2019 også gjelder som bestått skyteprøve for årets jaktsesong på Svalbard, på noen vilkår.

Publisert 29.05.2020

For dem som rapporterte til Sysselmannen ved innlevering av jaktkort eller fangstrapport at de hadde vært på jakt etter svalbardrein eller sjøpattedyr i 2019, vil denne rapporten også være grunnlag for å godkjenne fjorårets oppskyting. De dette gjelder, vil få tilsendt et brev med bekreftelse på dette fra Sysselmannen i løpet av juni.

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor – eller som ikke kan framvise attestert godkjent skyteprøve fra 2019 må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte svalbardrein og sjøpattedyr i 2020/2021. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang og de som ikke leverte fangstrapport til Sysselmannen i 2019.

Redusert mulighet for aktivitet
Kravet til jegere er at de hvert år må avlegge og bestå en skyteprøve for å kunne delta på jakt etter Svalbardrein og sjøpattedyr.

Dette blir vanskelig i en situasjon med sterke restriksjoner for idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet som innebærer at skytebaner trolig må ha redusert aktivitet. Det vil være utfordrende å gjennomføre skyteprøver innenfor de anbefalingene som er gitt.

Selv om det skulle komme lettelser i restriksjonene i løpet av sommeren, vil deler av skyte sesongen allerede være over. Det vil øke presset på skytebanene ytterligere og igjen gjør det vanskeligere å gjennomføre gode smitteverntiltak.

Ordningen er en praktisk løsning for å innfri de smittevernrestriksjonene som gjelder samtidig som årets jakt kan gjennomføres.

Egen midlertidig forskrift
Det er vedtatt en egen midlertidig forskrift for dette. Formålet med forskriften er å kunne gjennomføre storviltjakt i 2020/2021 når smitteverntiltak grunnet covid-19 begrenser muligheten for å gjennomføre årlig skyteprøve.  Dette har gyldighet til 30.04.21.

Den midlertidige forskriften sikrer at det frigjøres kapasitet på skytebanene til trening og slik at nye jegere, de som ikke avla skyteprøve i 2019 og de som ikke blir omfattet av videreføringen av skyteprøven fra i fjor får muligheten til å avlegge skyteprøve for 2020. For disse må skyteprøven avlegges på ordinær måte, med det eller de våpen som skal benyttes til jakt eller felling. Det er den enkelte arrangørs ansvar å gjennomføre aktivitet på skytebanene i henhold til de enhver tids gjeldende smitteverntiltak.

Det er ikke gjennomført høring av denne midlertidige forskriften, men Longyearbyen jeger- og fiskerforening er konsultert i prosessen. Se lenke til forskriften til høyre.

Den enkeltes ansvar
Det understrekes at det er den enkelte jegers ansvar å sikre at høstingen skjer på en human måte uten å utsette viltet for unødig lidelse. Jegeren er selv ansvarlig for å kontrollere at våpenet er riktig innskutt med den ammunisjonen som skal benyttes til jakt eller felling.