Risiko- og sårbarhetsanalyse


Sysselmannen på Svalbard har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for Svalbard. Dokumentet belyser et utvalg risikoområder innenfor hovedkategoriene naturhendelser, store ulykker og alvorlige tilsiktede handlinger.

Formålet med analysen er å synliggjøre risikoer, belyse sårbarheter ved Sysselmannens og andre lokale beredskapsaktørers innsatsevne og foreslå risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak.

Analysen er gjennomført i samarbeid med de lokale beredskapsaktørene på Svalbard. Dokumentet danner grunnlag for revisjon og videreutvikling av et helhetlig beredskapsplanverk. Sysselmannen vil fortsette det gode samarbeidet med de lokale beredskapsaktørene og overordnede myndigheter i utviklingen av beredskapen på Svalbard.

Den fullstendige analysen er unntatt offentlighet. En offentlig versjon finnes til høyre.