Tiltak som påvirker kulturminner


Dersom det planlegges tiltak som er i konflikt med fredete kulturminner med tilhørende sikringssoner, kan man søke om dispensasjon fra fredningen. 

Det er Riksantikvaren som er dispensasjonsmyndighet for tiltak som berører fredete kulturminner med sikringssoner. Søknaden sendes Sysselmannen, som videresender saken til Riksantikvaren med en tilrådning. Det er Riksantikvaren som fatter vedtak i saken. Riksantikvarens vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet.

Sysselmannen kan fatte vedtak om justering av sikringssonen til automatisk fredete kulturminner. Innskrenking av sikringssonene er tidligere benyttet der det er store utbyggingsbehov, og hvor sikringssonens utstrekning ikke er avgjørende for å ivareta det automatisk fredete kulturminnet. Søknad om innskrenkning sendes Sysselmannen.

For grave-/boremeldinger i Longyearbyen er det utarbeidet egne rutiner. Disse behandles av Longyarbyen lokalstyre.

Grave- og boremeldinger

Longyearbyen lokalstyre er ansvarlig for grave- og boremeldinger i Longyearbyen. For å sikre at tiltak ikke kommer i konflikt med kulturminner, skal skjemaet vises fram for Sysselmannen for godkjenning og underskrift. Skjema finner du på Longyearbyen lokalstyres internettsider.