Utvidelse av Nordenskiøld Land nasjonalpark


Sysselmannen mottok 37 uttalelser til forslaget om utvidelse av Nordenskiøld Land nasjonalpark. 13 av disse er fra lokale lag, foreninger og næringsaktører og 11 fra privatpersoner. Høringen ble avsluttet 15. mars. Alle høringsuttalelsene ligger til høyre.

Vi takker for alle innspill og medvirkning.

Videre saksgang er nå at Sysselmannen gjennomgår og vurderer uttalelsene, og gjør nødvendige tilpasninger og justeringer som er mulig innenfor handlingsrommet som oppdraget gir muligheter for. Se lenke til oppdragsbrev og høringsdokumenter til høyre.

Sysselmannen skal i løpet av våren sende sin endelige anbefaling om endringer i verneforskriften til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet vil vurdere forslaget og sender sin tilrådning til behandling i Klima- og Miljødepartementet. Endelig vedtak fattes av Kongen i Statsråd.