Forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark– offentlig høring


Sysselmannen sender på høring forslag til utvidelse av Nordenskiöld land nasjonalpark med forslag til endringer i verneforskriften. Innspill til forslaget sendes som brev eller e-post til firmapost@sysselmannen.no Frist for innspill er 15. mars 2021.

Sysselmannen foreslår å utvide grensene for Nordenskiöld Land nasjonalpark som kartet nedenfor viser. Det mest berørte områdene rundt Svea foreslås å unntas fra nasjonalparken.

I forslag til ny verneforskrift for nasjonalparken foreslås både en videreføring av eksisterende bestemmelser og enkelte nye reguleringer. De viktigste endringene som foreslås er regulering av motorferdsel på sjøis, forbud mot isbryting, og ferdselsforbud i tre avgrensede områder i hekketiden for fugl. Les mer om forskriftsendringene, bakgrunn for arbeidet, beskrivelse av prosessen og mere informasjon i høringsdokumentene med vedlegg.