Forvaltnings- og verneplaner for Sentral-Spitsbergen


Her kan du lese om og følge framdriften med forvaltnings- og verneplanarbeidet for Sentral-Spitsbergen. Til høyre finner du en lenke til informasjon om arbeidet til arbeidsgruppene som skal bidra med informasjon og innspill til første utkast til forvaltningsplan og forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark i juni 2020.

Om oppdragene
Arbeidet, som er gitt i oppdrag til Sysselmannen fra Klima- og miljødepartementet (KLD), omfatter tre prosesser: Forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen, utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark, samt en vurdering av styrket vern av Nedre Adventdalen.

Allerede i 2009 fikk Sysselmannen i oppdrag å utarbeide forvaltningsplaner for de store verneområdene på Svalbard.

  1. Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater (ferdig 2015)
  2. Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen nasjonalparker (sendt til godkjenning)
  3. Områdene på det sentrale Spitsbergen

Arbeidet med utarbeiding av forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen ble presisert i oppdragsbrev fra KLD i 2017. Se lenke til høyre.

Arbeidet med utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark ble gitt i oppdragsbrev fra KLD i 2018. Se lenke til høyre.

Oppdraget med å vurdere behovet for et styrket vern av områder med særlig rikt fugleliv i Nedre Adventdalen ble gitt i det årlige tildelingsbrevet til Sysselmannen i 2018. Dette ble gjentatt i tildelingsbrevet for 2019: (…) «sikre naturverdier og kulturminner i umiddelbar nærhet til Longyearbyen som er viktige for reiselivet og lokal-befolkningen. Det vil i denne sammenhengen bli igangsatt et arbeid for å vurdere behovet for et styrket vern av områder med særlig rikt fugleliv i nedre Adventdalen.»

Framdrift
Det ble meldt oppstart av arbeidet i juni 2019, og til høringsfristen 15. oktober kom det inn 27 uttalelser. Høringsuttalelsene finner du under lenken til høyre.

Første utkast til forvaltningsplan og forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark skal leveres til faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet i juni 2020. De skal legges ut på offentlig høring i januar 2021. Vurdering av styrket vern av Nedre Adventdalen skal sendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang i august 2021. Framdriftsplanen kan du se i lenken til høyre.

Tre arbeidsgrupper, som består av representanter fra både brukere og offentlig forvaltning, skal bidra med informasjon og innspill underveis. Under lenken øverst til høyre kan du lese mer om arbeidsgruppene og følge deres arbeid.