Om Sysselmannen


Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmannen underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer.

Sysselmannens oppgaver

Sysselmannen

I kraft av rollen som politimester har Sysselmannen samme ansvar og myndighet som politimestrene på fastlandet. Sysselmannen har ansvaret for redningstjenesten og har også ansvar innenfor samfunnsberedskapen både som politimester og fylkesmann.

Som fylkesmann er Sysselmannen også den regionale, statlige miljøvernmyndigheten på Svalbard og har ansvaret for håndhevingen av miljøregelverket og oppsynet med at regelverket blir fulgt.

Kontoret er organisert i tre avdelinger: Miljøvernavdeling, politiavdeling og administrasjonsavdeling. I tillegg har Sysselmannen en stabsenhet som arbeider på tvers av avdelingene.