Ordning med tilskudd til hjemreise fra Svalbard for borgere utenfor EU/EØS


Justis- og beredskapsdepartementet utreder nå en løsning for tidsbegrenset støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som er uten inntekt og midler til å reise tilbake til sitt hjemland, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Publisert 15.05.2020

Fordi disse ikke har rett til dagpenger eller andre stønadsordninger, er det etablert en tidsbegrenset stønadsordning. Formålet med ordningen har vært å sikre midler til livsopphold basert på sosialhjelpssatser i den akutte krisen som oppsto som følge av pandemien.

- Stønadsordningen til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen er tidsbegrenset til 20. juni og det er ikke aktuelt å forlenge denne, sier justis- og beredskapsministeren.

- Vi tar høyde for at ikke alle vil ha en jobb å gå tilbake til når karantenebestemmelsen oppheves for fritidsreisende 1. juni. Det er bakgrunnen for at vi nå vurderer en tidsavgrenset støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. Det er viktig at den enkelte nå nøye vurderer sin situasjon og konsekvensene av eventuelt å ikke komme tilbake i lønnet arbeid, sier hun.

Se pressemeldingen til høyre.

Lenker