Utsatt frist for innspill til arbeidet med endringer i miljøregelverket og turistforskriften på Svalbard


Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet har  besluttet å gi direktoratene og Sysselmannen utsatt frist for å komme med utkast til lov- og forskriftsendringer til 1. september 2020.

Publisert 24.03.2020

Som kjent kartla regjeringen i 2019 utviklingen og utfordringer i reiselivet på Svalbard. Regjeringen så det som nødvendig å vurdere en rekke tiltak, blant annet et generelt tungoljeforbud, størrelsesbegrensninger på skip, regulering av ferdsel og krav til sertifisering av turistguider.

Klima- og miljødepartementet ga sine etater i oppdrag å vurdere tiltakene som faller innenfor miljøregelverket. Samtidig fikk Sysselmannen i oppdrag å vurdere endringer i turistforskriften fra Justis- og beredskapsdepartementet. Fristen for et høringsforslag til departementene var innen sommeren 2020. 

Mye er endret for de lokale aktørene på Svalbard, Sysselmannen, direktoratene og departementene etter at oppdragene ble sendt ut.

- Vi har stor forståelse for at Sysselmannen og de lokale aktørene er i en svært krevende situasjon, og at det er utfordrende å utarbeide forslag og bidra med innspill til regelverksarbeidet innenfor for de frister som er satt i den perioden vi er inne i nå, sier ekspedisjonssjef Øystein Mortensen i Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

- Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet har derfor besluttet å gi direktoratene og Sysselmannen utsatt frist for å komme med utkast til lov- og forskriftsendringer til 1. september 2020, opplyser han.

Deretter må departementene vurdere lov- og forskriftsforslagene, før de sendes på alminnelig høring. I den alminnelige høringen vil alle få anledning til å uttale seg innenfor frister fastsatt i medhold av utredningsinstruksen.