Ønsker innspill til oppstartmelding

Sysselmannen ønsker innspill til oppstartmeldingen for arbeidet med forvaltnings- og verneplanene for Sentral-Spitsbergen. Fristen for innspill er 15. oktober 2019.

Publisert 17.09.2019

Sysselmannen kunngjorde før sommeren oppstart av arbeid med tre prosesser:

 - Forvaltningsplan for verneområdene på Sentral-Spitsbergen med mellomliggende områder som ikke er vernet. Verneområdene som inngår er Sassen-Bünsow land nasjonalpark, Nordre Isfjorden nasjonalpark, Nordenskiöld land nasjonalpark og Indre Wijdefjorden nasjonalpark samt Festningen geotopvernområde, se vedlagte kart. Forvaltningsplanen skal gi retningslinjer for forvaltningen av verneområdene med utgangspunkt i verneforskriftene og Svalbardmiljøloven.  Forvaltningsplanen omfatter ikke arealplanområder.

- Utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark slik at nasjonalparken vil omfatte Van Mijenfjorden med tilgrensende landområder. 

- Utredning av mulig vern av Nedre Adventdalen for å vurdere behovet for et styrket vern av områder med særlig rikt fugleliv.

Ønske om medvirkning
Det er utarbeidet flere rapporter som skal brukes som kunnskapsgrunnlag, se vedlegg på Sysselmannens prosjektside.  Det er likevel viktig med lokal medvirkning for å sikre at relevant bruk og problemstillinger blir behandlet i prosessene. Vi ønsker derfor innspill fra alle berørte parter. Det skal opprettes tre arbeidsgrupper med representanter fra ulike brukergrupper som skal bidra i arbeidet. Det er ønskelig at aktuelle brukergrupper oppnevner representanter til disse gruppene, og melder inn dette samtidig med innspill til oppstartsemeldingen.

Frist for innspill
Innspill til oppstartmeldingen kan sendes som brev eller e-post til firmapost@sysselmannen.no  Frist for innspill er 15.10.2019.