Ikke karantene for turister fra Fastlands-Norge


Sysselmannen viderefører ikke de lokale karantenereglene for tilreisende til Svalbard fra Fastlands-Norge, inkludert fritidsreisende, etter 1. juni. En av forutsetningene for ikke å videreføre vedtaket var at reiselivet på Svalbard måtte ha på plass en overordnet, lokal veileder og at de enkelte virksomhetene har konkrete planer for hvordan de skal drive smittvernforsvarlig. Det nasjonale karanteneregimet ved innreise til Norge fra utlandet gjelder fortsatt, og må utholdes på fastlandet.

Det har vært to premisser som har vært avgjørende for å kunne oppheve det lokale karanteneregimet fra 1. juni. Det ene er at det er på plass et system for evakuering fra Svalbard av de som trenger medisinsk oppfølging på fastandet. Det andre er at det er utarbeidet en veileder for hvordan reiselivet skal drive smittvernforsvarlig framover.

– De som ønsker å starte opp igjen virksomhet, har levert sine planer som Sysselmannen og smittevernoverlegen har gjennomgått. De aller fleste har tilfredsstillende planer og kan dermed starte 1. juni. Vi er godt fornøyd med det arbeidet som næringen har gjort, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Den overordnede veilederen og kravet om konkrete planer for den enkelte virksomheten gjelder hele reiselivet på Svalbard, ikke bare de som er organisert under Visit Svalbard. De uorganiserte reiselivsaktørene må på samme måte som de organiserte aktørene ha på plass konkrete, skriftlige planer for hvordan de skal drive smittvernforsvarlig før de kan starte virksomhet.

- Alle som vil starte reiselivsvirksomhet framover må også levere smittevernplaner for alle sider av driften sin til Sysselmannen. Vi vil gjennomgå disse med smittevernoverlegen etter hvert som de kommer inn til oss og orientere beredskapsrådet, opplyser Kjerstin Askholt.

- Ingen kan starte virksomhet før de har fått beskjed fra Sysselmannen om at smittevernplanene deres er gjennomgått og i orden, understreker hun.

Visit Svalbard og det lokale reiselivet har bidratt svært godt i arbeidet med en overordnet veileder for reiselivet på Svalbard. Utkastet er kvalitetssikret av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Veilederen bygger på gjeldende lov og forskrift og de nasjonale smittevernrådene, samt lokal og nasjonal veileder.

- Selv om vi nå ikke forlenger vedtaket om lokal karantene for tilreisende, vil det uansett ikke være snakk om en full åpning av reiselivet på Svalbard etter 1. juni. Det vil være et redusert tilbud i forhold til tidligere. Vi snakker om tilnærming til en ny normalitet, sier Kjerstin Askholt.

Det er foreløpig ikke gitt noen dato fra regjeringen for når det kan åpnes opp for kystcruise i Svalbards farvann. Det er særlige utfordringer knyttet til denne typen virksomhet. En arbeidsgruppe jobber nå med en smittevernveileder for denne delen av reiselivsnæringen. Her inngår også helse- og redningsberedskap.