Svalbard er eget politidistrikt, og sysselmannen har myndighet på lik linje med en politimester på fastlandet. Dette inkluderer påtalemyndighet for Svalbard.
 
Politiet på Svalbard har de samme ansvarsområder som politi- og lensmannsetaten på fastlandet. Politiet er fullt integrert i de nasjonale politisystemene som dekker operative og etterforskningsmessige behov.

 

Sysselmannen på Svalbard har vaktberedskap hele døgnet.  

Nødtelefon: 112

Telefon til vakthavende, Politiet:

+47 79 02 12 22

 

Politiets tjenstebil på Gamlekaien

Politiets tjenstebil på Gamlekaien, foto Arild Lyssand

Redningstjeneste

Sysselmannen på Svalbard leder alle redningsaksjoner på øygruppen. Hvert år har vi 50 til 60 aksjoner, ofte under ekstreme forhold. I tillegg er det en rekke ambulanseoppdrag med redningshelikopteret. Sysselmannen på Svalbard har ansvar for å planlegge, lede og koordinere redningstjenesten for Svalbard under overordnet ledelse av Hovedredningssentralen for Nord-Norge. Politiavdelingens personell utfører stabstjeneste i den lokale redningssentralen (LRS Svalbard), og driver operativ ledelse og koordinering av aksjonene i felt.

Organisering av redningstjenesten

Redningstjenesten på Svalbard er en del av norsk redningstjeneste og er organisert på samme måte som i Fastlands-Norge. Den er avhengig av frivillig innsats, og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps yter en betydelig del av denne. Offentlige etater og private virksomheter har også materiell- og personellressurser som har stor betydning for redningstjenesten. I hovedsak disponerer LRS-Svalbard meget godt materiell og utstyr samt et dyktig hjelpemannskap.
Sysselmannen utfører også all ambulansetjeneste med helikopter på øygruppen og i tilstøtende havområder.
 

Ekstreme forhold

Redningsaksjoner på Svalbard må ofte utføres under ekstreme vær- og temperaturforhold og i utsatte områder. Dette stiller store krav til mannskapets kompetanse og til materiellet som brukes. Redningstjenesten er en prioritert oppgave hos Sysselmannen, og det legges vekt på utvikling og vedlikehold av planverk, øvelser og samarbeid med de øvrige aktørene i redningstjenesten.
 

Sysselmannens redningsressurser

Sysselmannen på Svalbard har inngått kontrakt med Lufttransport AS om drift av to redningshelikoptre. Helikoptrene er av typen Eurocopter Super Puma AWSAR. Begge helikoptrene er blant landets best utstyrte redningshelikoptre. De er tilpasset flyving i streng kulde, har lang rekkevidde, autohover, varmesøkende kamera, er utstyrt for nattflyging og har av-isingsutstyr.
 
Sysselmannen disponerer også tjenestefartøyet M/S "Polarsyssel" i perioden mai-desember hvert år. Fafnir Offshore eier båten som er 89 meter lang, har isklasse, helikopterdekk og operasjonsrom for aksjonsledelse.
 

I tillegg disponerer Sysselmannen følgende utstyr:

  • to beltevogner 
  • snøscootere 
  • mindre inspeksjonsbåter 
  • tjenestehytter og drivstoffdepoter for helikopter
  • sambandsutstyr, inkludert basestasjoner som dekker store deler av de mest trafikkerte områdene på Svalbard
  • redningsutstyr og personlig utstyr for operasjoner i felt 
  • breredningsutstyr
  • oljevernutstyr

 

Etterforskning og straffesaksbehandling

Rundt 100 straffesaker blir avgjort på Svalbard hvert år. De aller fleste er mindre alvorlige tyveri- og skadeverksaker, men av og til forekommer det alvorlige miljøsaker og arbeidsulykker. Miljøkriminalitet er høyt prioritert.

Svalbardloven § 2 bestemmer at norsk strafferett gjelder for Svalbard, og § 5 fastslår at sysselmannen er politimester for øygruppen. Sysselmannens politiavdeling etterforsker mulige straffbare handlinger som blir kjent for politiet, enten ved anmeldelser fra privatpersoner eller foretak, eller ved at tjenestemennene oppdager forhold som bør undersøkes. Sysselmannens politimyndighet gjelder på hele øygruppen og ut til territorialgrensen på 12 nautiske mil. Politimyndigheten gjelder også overfor utenlandsk virksomhet.
 

Spesielt kriminalitetsbilde

Kriminaliteten på Svalbard skiller seg ganske mye fra forholdene i tettsteder på fastlandet. Det er svært få grove vinningssaker som innbrudd, og tallmessig er kriminalitetsbildet dominert av forhold som naskerier fra jakker i garderober, tyverier av mobiltelefoner og mindre skadeverk. De narkotikasakene som har vært etterforsket gjelder bruk, besittelse og omsetning av små kvantum narkotika.
Det er også relativt få voldssaker.
 

Miljøkriminalitet

Svalbard har store villmarksområder som er underlagt en streng vernelovgivning ved den nye svalbardmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2002. Bekjempelse av miljøkriminalitet har høy prioritet hos Sysselmannen, og det legges vekt på forebyggende arbeid ved aktiv tilstedeværelse i felt. Det etterforskes fem til ti miljøsaker hvert år, og det er gitt til dels betydelige bøter.
 

Arbeidsulykker

Det er omfattende industrivirksomhet på Svalbard, særlig bør nevnes gruvevirksomheten i Longyearbyen og Barentsburg. Sysselmannen etterforsker hvert år arbeidsulykker. Noen av disse medfører alvorlig personskade og død.
 

Fiskerisaker

Sysselmannen etterforsker også overtredelser av fiskeriregelverket i Svalbards territorialfarvann. Oppsynet med dette regelverket foretas av Kystvakten som har et nært samarbeid med Sysselmannen og opererer i svalbardfarvann etter etatens instruks.