Hopp til innhold

Kulturminnevern

Et representativt utvalg av kulturminner på Svalbard skal søkes bevart som et vitenskapelig kildemateriale og som et grunnlag for opplevelser for framtidige generasjoner.

I henhold til Svalbardmiljøloven er alle faste og løse kulturminner fra før 1946 automatisk fredet. Med til fredningsområdet hører en sikringssone på 100 m rundt faste kulturminner. Kulturminner med opprinnelse etter 1945 kan fredes av Riksantikvaren. Graver og menneskeben, samt skjelettrester på slakteplasser for hvalross, hval og isbjørn er fredet uavhengig av alder.

Sysselmannen er stedlig myndighet, mens Riksantikvaren er overordnet direktorat. Et magasin for konservering og oppbevaring av kulturhistorisk materiale ble åpnet i 2006. Magasinet drives i dag av Svalbard Museum i Forskningsparken i Longyearbyen. Gjenstandsbasen finner du her.

De 40 prosentene av landarealet som ikke er dekket av isbreer på Svalbard, kan vise til en rik bestand av kulturminner helt fra hvalfangsttiden på tidlig 1600-tallet og frem til i dag. Hovedsakelig er kulturminnene på Svalbard samlet rundt kysten, der det var lettest adgang og rikest tilgang på mat- og fangstressurser – sel, isbjørn, hval, hvalross. Med 1900-tallets mineralleting og kartlegging av ulike ressurser, er det også spor etter menneskelig virksomhet lenger inn på land, i fjellsider og i noen av dalene. 

Kiste med hodeskalle

Kiste med hodeskalle, foto Arild Lyssand (Foto: Arild Lyssand / Sysselmannen på Svalbard)

Tiltak

Tiltak som berører fredete kulturminner eller deres sikringssone, skal avklares med kulturminnemyndighetene. For grave-/boremeldinger i Longyearbyen er det utarbeidet egne rutiner, se boks til høyre.

Les mer «Tiltak»