Svalbard er utsatt for langtransportert forurensning av miljøgifter gjennom luft- og havstrømmer. Det også mange lokale kilder til forurensning fra bosettingene, gruvedrift, forskning og turisme. Miljøet og mange av dyreartene (sjøfugl, sel og isbjørn) på Svalbard inneholder tildels svært høye nivåer av miljøgifter.

Det er et mål at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder. Vi bidrar til et slikt mål ved å forebygge og minimere påvirkningen fra lokale kilder til forurensning.

  • Industri, kraftproduksjon, turisme og annen virksomhet reguleres strengt gjennom lover, forskrifter og enkelttillatelser.
  • Reguleringene har til formål å forebygge, eventuelt minimere, potensielle utslipp og forurensninger.
  • Sysselmannen jobber aktivt for at det ryddes i gamle forurensninger og etterlatenskaper fra gruvedrift og annen virksomhet. 
  • Sysselmannen har et operativt ansvar for å håndtere akutte utslipp.  
  • Avfallshåndteringen i de ulike bosettingene reguleres særskilt.
  • Det gjennomføres hvert år flere aksjoner for å rydde "strandsøppel", med bidrag fra både fastboende og turister som ferdes rundt øygruppen.
  • Norske myndigheter samarbeider internasjonalt for å dokumentere og redusere utslipp av miljøgifter og annen forurensning som når Arktis.