Målet med forvaltningen av det naturlig viltlevende dyre- og plantelivet på Svalbard er å sikre det for ettertiden. Svalbards flora og fauna skal bevares tilnærmet uberørt. Vi må begrense beskatning, inngrep og forstyrrelser for å ta vare på bestandenes naturlige sammensetning.

Utfordringene er derfor:

  • å sikre viktige leveområder mot inngrep, forstyrrelse eller annen påvirkning fra lokal virksomhet
  • å bevare et strengt artsvern og vern av viktige leveområder for utvalgte arter
  • å regulere jakt og ferskvannsfiske slik at bestandene utvikler seg relativt upåvirket, kombinert med å videreføre mulighetene for fangstmannstradisjonen og sikre lokalbefolkningens muligheter til jakt og fiske som fritidsbeskjeftigelse
  • å bidra til å sikre viktige områder for trekkende arter og bestander utenfor Svalbard gjennom internasjonalt samarbeid

Ulike oppgaver

Sysselmannen driver artsforvaltning på mange måter: oppfølging av jakt og fiske, overvåking av natur og behandling av søknader om inngrep og andre aktiviteter. Forvaltningen av isbjørn krever god informasjon og tiltak for å hindre konfrontasjoner mellom isbjørn og mennesker. I tillegg tar vi hånd om isbjørn som blir skutt i nødverge eller avlivet av andre grunner.

Dyr og planter er fredet

Hovedregelen på Svalbard er at alle dyr og planter er fredet. Dette omfatter egg, reir og bo. Ingen må skade eller fjerne planter. Det er ulovlig å fange, jage, forstyrre eller avlive dyr på Svalbard, men det er åpnet for jakt, fangst og fiske på noen arter. Det er også gjort unntak for lovlig ferdsel, godkjent virksomhet og innsamling av sopp, tang og tare til privat bruk. Det samme gjelder innsamling av flora til forskning eller undervisning, dersom det ikke gjøres vesentlige inngrep i bestanden på stedet.

Informasjon om jakttider og jaktkort finner du på sidene om jakt og fiske.