Svalbardmiljøloven setter krav til konsekvensutredning (KU) av nye tiltak som kan få mer enn ubetydelige virkninger for naturmiljøet på Svalbard. Konsekvensutredning skal gi et godt grunnlag for å behandle slike saker.

Loven og en egen forskrift har bestemmelser om saker som skal undersøkes nærmere før Sysselmannen kan ta stilling til søknaden. Det er egne bestemmelser om saksgang, ansvar og tidsfrister.

Plikt til konsekvensutredning

Det kan være krav om at tiltak som krever tillatelse etter svalbardmiljøloven §§ 57 eller 58 også skal konsekvensutredes. Dette er det bestemmelser om i svalbardmiljøloven § 59. Kravet til konsekvensutredning gjelder dersom tiltaket vil ha mer enn ubetydelig virkning for naturmiljøet utenfor planområdene, eller det kan få betydelig og langvarig virkning for natrurmiljøet i et planområde.

Saksgang

Forskrift om konsekvensutredninger og avgrensning av planområdene på Svalbard (KU-forskriften) har egne bestemmelser i § 4 om saksbehandlingen i saker med konsekvensutredning. Slik er saksgangen i saker med krav til konsekvensutredning:

  1. Tiltakshaver melder oppstart ved å sende forhåndsmelding med forslag til utredningsprogram for konsekvensutredningen til Sysselmannen så tidlig som mulig
  2. Sysselmannen vedtar plikt til konsekvensutredning.
  3. Sysselmannen sender forhåndsmeldingen på høring. Høringsfristen skal være rimelig, og bør ikke være kortere enn seks uker. Sysselmannen bør legge til rette for medvirkning fra berørte myndigheter og interesserte, for eksempel informasjon på internett og åpne møter.
  4. Sysselmannen oppsummerer høringen og fastsetter et endelig utredningsprogram innen rimelig tid, normalt innen ti uker. Dette sendes til tiltakshaver og alle som har avgitt høringsuttalelse.
  5. Tiltakshaver lager konsekvensutredningen som ett samlet dokument som svarer på alle punktene i utredningsprogrammet.
  6. Tiltakshaver sender konsekvensutredningen og endelig søknad til Sysselmannen.
  7. Sysselmannen sender konsekvensutredningen og søknaden på høring sammen. Høringsfristen skal være rimelig, og bør ikke være kortere enn åtte uker.
  8. Sysselmannen oppsummerer høringen, avgjør om konsekvensutredningen kan godkjennes og behandler søknaden. Behandlingen bør ikke ta lenger tid enn seks uker. Sysselmannen kan stille krav om nærmere undersøkelser eller tilleggsopplysninger før saken kan behandles ferdig.