Hopp til innhold

Arealplanlegging

I svalbardmiljøloven er det et eget kapittel som omfatter arealplanlegging i planområdene på Svalbard. Det er seks planområder som er fastsatt i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard. Virksomhet knyttet til bosetting og næringsdrift skal som hovedregel lokaliseres til planområdene.

Aktiviteten i bosettingene og planområdene skal skje innenfor en miljømessig forsvarlig ramme. Planlegging skal legge til rette for samordning av de ulike interessene som knytter seg til arealdisponering og utforming av bebyggelsen i planområdene. Det skal gi grunnlag for beslutninger om bruk og vern av ressursene og utbygging, og bidra til å fremme estetiske hensyn.

Planområdene på Svalbard

De seks planområdene på Svalbard er Longyearbyen, Svea, Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden og Colesbukta. Longyearbyen lokalstyre er planansvarlig innenfor Longyearbyen planområde, mens Sysselmannen er klageinstans. I de andre planområdene er grunneier planansvarlig, mens Sysselmannen har myndighet til å vedta planer og behandle meldinger og søknader.

Planområdene med planstatus og gjeldende arealplandokumenter:

Longyearbyen

Planansvarlig: Longyearbyen lokalstyre

Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2017. Det er også noen delplaner innenfor Longyearbyen planområde, i tillegg til arealplanen.

Gjeldende arealplan og delplaner

Svea

Planansvarlig: Store Norske.

Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2017. Arealplanen er midlertidig og gjelder fram til 1.7.2020.

Plankart - hovedkart

Plankart - utsnitt sentrum

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Vedtak av arealplan for Sveagruva 23.6.2017

Kontakt Sysselmannen for å få andre vedlegg til arealplanen.

Ny-Ålesund

Planansvarlig: Kings Bay AS.

Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2009. Det er en delplan i området i tillegg til arealplanen.

Gjeldende arealplan og delplan

Barentsburg

Planansvarlig: Trust Arktikugol

Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2004. Arealplanen er nå under revidering. Det er tre delplaner innenfor planområdet i tillegg til arealplanen.

Plankart for Barentsburg.

Det er ikke bestemmelser og planbeskrivelse knyttet til plankartet.

Delplan for geofysisk forskningsstasjon: plankart, planbestemmelser og beskrivelse

Delplan for havforskningsstasjon: plankart, planbestemmelser og beskrivelse

Delplan for nedlastingsstasjon: plankart, planbestemmelser og beskrivelse

Pyramiden

Planansvarlig: Trust Arktikugol

Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2014.

Plankart for Pyramiden. Plankart utstnitt.

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Kontakt Sysselmannen for å få andre vedlegg til planen.

Arealplanen er oversatt til engelsk (kart og reguleringer)  og russisk.

Colesbukta

Planansvarlig: Trust Arktikugol

Det er ingen vedatt arealplan for Colesbukta planområde. 

Virksomhet i planområder med godkjent plan

Før det settes i gang virksomhet eller fradeling i planområder med godkjent plan skal tiltakshaver gi melding til den planansvarlige og Sysselmannen eller den departementet bestemmer (i Longyearbyen er oppgaven delegert til Longyearbyen lokalstyre). Meldingen skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vise om virksomheten eller fradelingen er i samsvar med planen.

I svalbardmiljøloven er det fastsatt at virksomhet som er i strid med planen ikke kan igangsettes uten at planen blir endret. Sysselmannen kan likevel gi tillatelse til virksomhet som er i strid med utfyllende bestemmelser til planen.

Se svalbardmiljøloven § 58 for mer informasjon.

Kart over de seks planområdene 

 

Konsekvensutredninger

Svalbardmiljøloven setter krav til konsekvensutredning (KU) av nye tiltak som kan få mer enn ubetydelige virkninger for naturmiljøet på Svalbard. Konsekvensutredning skal gi et godt grunnlag for å behandle slike saker.

Les mer «Konsekvensutredninger»