Hopp til innhold

Om miljøvernarbeidet på Svalbard

Norges overordnede mål for miljøvernet på Svalbard er å bevare den særegne villmarksnaturen på øygruppen. Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder.

Den norske regjeringen og Stortinget har fastsatt de høye miljømålene for Svalbard. Størsteparten av Norges verneområder ligger på øygruppen, og det aller meste av miljøet på Svalbard er tilnærmet uberørt. Målet er at økosystemene skal bevares mest mulig intakte, og at de naturlige økologiske prosessene og det biologiske mangfoldet skal få utvikle seg tilnærmet upåvirket av menneskelig aktivitet. Representative kulturminner skal få ligge mest mulig uforstyrret som en del av landskapet.

Monacobreen i Liefdefjorden.

Norges ansvar

Villmarksområdene i fastlands-Norge har blitt kraftig redusert i løpet av de siste generasjonene. Svalbard er i dag et av Europas siste, store villmarksområder, og Norge har ansvaret for å forvalte dette til beste for kommende generasjoner. Mennesker skal likevel få mulighet til å oppleve den storslåtte naturen. Målet er at ferdselen ikke skal forringe miljøet, og ved konflikter med andre interesser skal miljøvern veie tyngst.

Delmål

For å nå de overordnede målsettingene, arbeider Sysselmannen på Svalbard blant annet etter følgende delmål:

  • Områdevernet på Svalbard skal følges opp. Vern av områder er et viktig tiltak for å sikre sårbare og truede naturtyper. Samtidig skal villmarkspreget opprettholdes utenfor verneområdene.
  • Sårbare dyrearter skal ha et strengt vern basert på aktiv artsforvaltning. Jakt på lovlig høstbare vilt- og fiskearter skal ikke påvirke bestandenes sammensetning og utvikling på en negativ måte.
  • Ferdselen skal styres slik at den ikke forringer svalbardnaturen og kulturminnene.
  • Kulturminnene skal beskyttes, og et utvalg kulturminner skal vedlikeholdes.
  • Den lokale forurensingen skal minimaliseres.

Informasjon og overvåking er viktige virkemidler for å nå disse målene.

Illustrasjonsbilde Norges lover
Svalbardmiljøloven

Med svalbardmiljøloven fikk forvaltningen et nytt og viktig redskap for å nå de høye miljømålene for Svalbard. Loven trådte i kraft 1. juli 2002 og har som formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard. Innenfor denne rammen gir loven rom for miljøforsvarlig bosetting, forskning og næringsdrift. Svalbardmiljøloven samler og oppdaterer miljøregelverket for Svalbard og inneholder regler om vern av områder, artsforvaltning (flora og fauna), kulturminner, arealplanlegging, forurensing og avfall, ferdsel og hytter.

Loven fastsetter flere viktige overordnede miljørettslige prinsipper, blant annet at føre-var-prinsippet skal gjelde når man ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljø eller kulturminner. Videre skal enhver virksomhet som starter på Svalbard, vurderes ut fra den samlede belastning som naturmiljø og kulturminner vil bli utsatt for.

Kunnskap

Norsk polarinstitutt er en viktig leverandør av forvaltningsrettet kunnskap.

Forvaltning av verneområder

Verneforskriften for en nasjonalpark eller naturreservat angir hva som er tillatt og ikke tillatt i et verneområde. Men verneforskriften gir ofte et visst rom for skjønn. I den praktiske og daglige forvaltningen av verneområdene er det derfor behov for en forvaltningsplan som utdyper og konkretiserer verneforskriften.

Les mer «Forvaltning av verneområder»

Forurensning, avfall & kjemikalier

Svalbard er utsatt for langtransportert forurensning av miljøgifter gjennom luft- og havstrømmer. Det også mange lokale kilder til forurensning fra bosettingene, gruvedrift, forskning og turisme. Miljøet og mange av dyreartene (sjøfugl, sel og isbjørn) på Svalbard inneholder tildels svært høye nivåer av miljøgifter.

Les mer «Forurensning, avfall & kjemikalier»

Forvaltningsplaner

Sysselmannen utarbeider forvaltningsplaner for å sikre ulike miljøverdier, enten for verneområder eller for mer spesifikke arter og tema.

Les mer «Forvaltningsplaner»

Arealplanlegging

I svalbardmiljøloven er det et eget kapittel som omfatter arealplanlegging i planområdene på Svalbard. Det er seks planområder som er fastsatt i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard. Virksomhet knyttet til bosetting og næringsdrift skal som hovedregel lokaliseres til planområdene.

Les mer «Arealplanlegging»

Kulturminnevern

Et representativt utvalg av kulturminner på Svalbard skal søkes bevart som et vitenskapelig kildemateriale og som et grunnlag for opplevelser for framtidige generasjoner.

Les mer «Kulturminnevern»

Artsforvaltning

Målet med forvaltningen av det naturlig viltlevende dyre- og plantelivet på Svalbard er å sikre det for ettertiden. Svalbards flora og fauna skal bevares tilnærmet uberørt. Vi må begrense beskatning, inngrep og forstyrrelser for å ta vare på bestandenes naturlige sammensetning.

Les mer «Artsforvaltning»