Sysselmannen på Svalbard har mange og varierte oppgaver. Hovedoppgavene er knyttet til politi- og miljøvernarbeid.

Miljøvern

Sysselmannen er miljøvernmyndighet for Svalbard, og blant miljøvernavdelingens viktigste oppgaver er:
 • naturoppsyn og overvåking av miljøet
• ivaretakelse av miljøhensyn i arealplanlegging, utbygging og næringsvirksomhet
• forvaltning av verneområder
• forvaltning av flora og fauna
• forvaltning av friluftsliv, turisme og ferdsel i utmark
• behandling forurensningssaker og avfallshåndtering
• oljevernberedskap
• registrering, undersøkelser og informasjon knyttet til kulturminner
• vedlikehold og skjøtsel av kulturminner
• kontroll av inn- og utførsel av kjæledyr
• koordinering av veterinærtjeneste

Politi

Svalbard er et eget politidistrikt. Politiavdelingen har blant annet ansvar for følgende oppgaver:
• etterforskning
• redningstjeneste
• ferdselskontroll på sjø og land
• forebyggende arbeid
• fornyelse av førerkort
• ordenstjeneste
• passutstedelse
• oljevernaksjoner
• registrering av motorkjøretøy
• sjøfartsmyndighet
• trafikkontroll
• tvangsfullbyrdelse
• våpentillatelser

Andre oppgaver og gjøremål

I tillegg til å være politi- og miljøvernmyndighet utfører Sysselmannen en rekke tjenester som er underlagt ulike etater på fastlandet:
• vertskaps- og representasjonsoppgaver
• mediekontakt
• behandling av reiselivssaker
• bevilling til separasjon og skilsmisse
• vielser
• påtale i straffesaker
• notarius publicus
• juridisk rådgivning
• helserådsoppgaver
• brannvern
• informasjon

Nasjonale mål og oppgaver

De avdelingsvise oppgavene nevnt ovenfor springer ut av Sysselmannens overordnete oppgaver og mål. De overordnete målene for norsk Svalbard-politikk er utformet av Regjeringen. Disse ble nedfelt i Stortingsmelding nr 40 (1985-86), gjentatt i de påfølgende stortingsmeldingene, senest i Stortingsmelding nr 32 (2015-2016) og bekreftet under Stortingets behandling av disse.
Målene er:

• en konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten
• korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd
• bevaring av ro og stabilitet i området
• bevaring av områdets særegne villmarksnatur
• opprettholdelse av norske samfunn på øygruppa

Natt på svalbard