Svalbards miljøvernfond har mottatt 90 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på 42,5 millioner kroner.

Fristen for å søke om tilskudd gikk ut 1. februar og mange benyttet den siste dagen til å sende inn søknad gjennom søknadsportalen.

Det er et rekordhøyt antall søknader og stor variasjon i type tiltak og søknadsbeløp. Felles for prosjektene er at de direkte eller indirekte skal bidra til å beskytte og bevare naturmiljø og kulturminner på Svalbard som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskaping.

Det er også et rekordstort beløp fondet har disponibelt til prosjektstøtte i 2018, hele 25 millioner kroner .

Behandlingen av søknadene er igang og søknadene skal til faglig vurdering hos Sysselmannen, Riksantikvaren (kulturminner) og Miljødirektoratet (miljøvern). For å få tildelt støtte er det viktig at søknadene oppfyller nødvendige kvalitetskriterier og er i tråd med formål og prioriteringer for 2018.

Styret i Svalbards miljøvernfond vedtar hvilke søknader som får tilsagn om støtte. Tildelingen offentliggjøres i styremøte 20. april.

Vedlagt en oversikt over søkere, prosjekter, søknadsbeløp og totale prosjektkostnader. Alle søknader er offentlig tilgjengelige. For innsyn kan en benytte innsynsløsningen i søknadsportalen eller be om ordinært innsyn ved henvendelse til Sysselmannen. Det tas forbehold om feil i oversikten på dette tidspunkt.