Svalbards miljøvernfond har i styremøte 16. november tildelt 8,8  millioner kroner til miljøvern- og kulturminnearbeid på Svalbard

Dette er den andre tildelingen i 10-årsjubileumsåret og viser et stort antall gode søknader. Prosjektene som innvilges støtte bidrar til å beskytte og bevare Svalbards kulturminner og villmarksnatur, gjennom både økt kunnskap og konkrete tiltak. Samtidig innvilges det også støtte til prosjekter som bidrar til miljøvennlig nærings- og samfunnsutvikling, i tråd med de politiske målsettingene for Svalbard og fondets formål.

Bærekraftig turisme og ferdsel
Svalbards miljøvernfond skal bidra til å sikre naturverdier og kulturminner. Turismen på Svalbard er i vekst. Dette er positivt for det lokale næringslivet, men fører også til økt press på den sårbare naturen.

Visit Svalbard får kr 240 000,- i støtte til et forprosjekt for utreding av 5 av de foreslåtte tiltakene i Temaplan Ferdsel og opplevelse i Longyearbyen og kr 250 000,- til innkjøp av flere bysykler. De får også kr 200 000 til å arrangere en ny reiselivskonferanse. Konferansen i 2018 vil rette søkelys mot næringsutvikling, miljøbevaring og bruk kontra vern, og generelt bidra til økt miljøfokus i denne næringen.

Marin øgleskulptur
Longyearbyen lokalstyre får kr 895 000,- i støtte til å bygge 3 bruksskulpturer til uteområdet ved Kulturhuset. Bruksskulpturene er inspirert etter tre forhistoriske marine øgler som er funnet på Svalbard, og i samarbeid med Jørn Harald Hurum fra Naturhistorisk museum i Oslo. Formålet med prosjektet er å opparbeide uteareal i sentrum slik at det skaper opplevelse, begeistring og kunnskapsformidling av Svalbard.

Avfallshåndtering
Lokalstyret får kr 300 000,- til å sette ut flere offentlige avfallsbeholdere i hele byen. De vil ha sorteringsmuligheter, være romslige, ha utforming som hindrer flyvesøppel og passe med Longyearbyens turistprofil.

Kulturminner - en viktig del av opplevelsen
Teknisk-industrielle kulturminner utgjør en stor og viktig del av de kulturmiljøene som ønskes bevart på Svalbard. SNSK får støtte til å ansette en kulturminnesnekker i to år som skal følge opp restaureringstiltak og tilstandsvurderinger på de tekniske kulturminnene. SNSK får også midler til å fortsette istandsettingen av taubanebukkene, et høyt prioritert tiltak i kulturminneforvaltningen og støtte til tilstandsvurdering av Svenskebrakka på Hotellneset.

Private hytter på Hjorthamn får støtte til restaurering. Det gis også støtte til Kings Bay til skilting i Ny-Ålesund.

Reduksjon i klimagassutslipp
Svalbard lufthavn får støtte til å teste ut robuste vindmøller på navigasjonsanlegget på Torfjell ved Pyramiden. Det er satt vilkår om at nødvendige tillatelser foreligger. Hensikten er å redusere avhengigheten av diesel på anlegget. Prosjektet omfatter også uttesting av vindmøller på Svalbard lufthavn for å oppnå målet om å gjøre Svalbard lufthavn uavhengig av elektrisk kullkraft i sommerhalvåret. De får også støtte til videre satsing på solenergi.

Kartlegging og overvåkning
UNIS får kr 260 000,- til et prosjekt som skal kombinere cruiseturisme og forskning på arktiske cruiseskip. Slik allmenn deltakelse i forskning går under betegnelsen Citizen Science, og brukes for å fjerne grensene mellom vitenskapen og befolkningen. Et slikt engasjement vil øke forståelsen for vitenskapelige metoder, samtidig som deltakerne lærer om naturen.

Akvaplan-NIVA får kr 350 000 til overvåkning av pukkellaks på Svalbard. Pukkellaks er en stillehavslaks som ble satt ut på Kolahalvøya på 1960- og 1970-tallet. Den har nå registrert på Svalbard. Den betraktes som en uønsket fremmed art, og det er viktig å få kartlagt utbredelsen for å hindre videre spredning.

Et røyeforskningsprosjekt som ser på moderne, enkle og kostnadseffektive metoder for å overvåke bestandene får også støtte.

Neste tildelingsrunde - nye muligheter!
Tildelingsrunde nummer 22 blir våren 2018, og Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker om støtte må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden. Nødvendige tillatelser skal foreligge før det søkes om støtte. Det er også viktig at det kan vises til en klar miljøgevinst i tråd med føringene for fondet.

Potensielle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen i god tid før neste søknadsfrist 1. februar 2018.

Fakta
Siden oppstart i 2007 har miljøvernfondet tildelt nesten 127 millioner kroner til 573 miljøvern- og kulturminneprosjekter på Svalbard. Resultatene fra prosjektene viser at miljøvernfondet er et viktig økonomisk virkemiddel i arbeidet med å få til en miljørettet endring i Svalbardsamfunnet, og en god kilde til finansiering av tiltak som direkte og indirekte bidrar til natur- og kulturminnevern.

Tilsagnsbrev
Alle søkere får tilsendt brev med vedtak og eventuelle vilkår. Søkere som mottar støtte skal levere aksept av vilkår og eventuelt oppdatert budsjett med finansieringsplan gjennom elektronisk søknadssenter.

For fullstendig oversikt over vårens tildeling vises det til vedlagte liste. Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

Mer informasjon:

  • Heidi Eriksen (rådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51
  • Morten Ruud (styreleder) tlf. 979 53 315