Svalbards miljøvernfond har inntil 8 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte høsten 2017.

Formål

Svalbards miljøvernfonds formål er å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur og de unike kulturminnene blir tatt vare på som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. Tilreisende til Svalbard betaler en miljøavgift og inntektene fra avgiften tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondet får også sine inntekter fra avgift for jakt- og fiskekort, gebyrer og tvangsmulkt etter Svalbardsmiljøloven.

Hva kan fondsmidlene brukes til?

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet gjennom vern og sikring av naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og informasjonsformål, jf. § 2 i vedtektene for fondet og forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond.

Prioriteringer for 2017

  • Prosjekter som fremmer bærekraftig reiseliv, rekreasjon og opplevelse, særlig rettet mot å skape opplevelser rundt de større bosettingene innenfor Forvaltningsområde 10 med særlig vekt på Isfjord-området.
  • Prosjekter som sikrer kunnskap om klimaendringens virkning for naturmiljøet, kulturminner og samfunnsplanlegging.
  • Prosjekter som fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, herunder prosjekter som bidrar til forebyggende tiltak for å motvirke råteskader eller erosjon.
  • Prosjekter som bidrar til å spre miljøinformasjon og øke kunnskap om Svalbards natur- og kulturmiljø blant fastboende, herunder barn og unge samt tilreisende.
  • Prosjekter som skal ivareta natur- og kulturmiljøet gjennom byutvikling, avfallsrydding samt forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling.
  • Prosjekter som bidrar til å bedre kunnskapsgrunnlaget for høsting på Svalbard og bidra til en forsvarlig høsting av vilt- og fiskebestanden.

Kunnskapsbehov

Norsk Polarinstitutt har laget en oversikt over kunnskapsbehov på Svalbard for miljøforvaltningen. Oversikten ajourføres årlig og finnes på www.npolar.no/no/kunnskapsbehov.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond. Søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet ved behov for veiledning i søknadsprosessen.

Søknaden

Søknad skal leveres gjennom elektronisk søknadssenter. Søkere må opprette en profil i søknadssenteret for å få tilgang til søknadsskjema. Det er viktig at alle nødvendige tillatelser og vedlegg sendes inn samtidig med søknaden.

Spørsmål rettes til sekretariatet for Svalbards miljøvernfond på telefon 79 02 43 51 / 79 02 43 00 eller e-post: firmapost@sysselmannen.no

For English applicants Please read the advertisement in English at www.miljovernfond.no (English flag)

Søknadsfrist: 15. september 2017.