Svalbards miljøvernfond har i styremøte 28. april tildelt 13 millioner kroner til miljøvern- og kulturminnearbeid på Svalbard.

Dette er en rekordstor tildeling i jubileumsåret og synliggjør et stort antall gode søknader i 20. tildelingsrunde. Prosjektene som innvilges støtte bidrar til å beskytte og bevare Svalbards kulturminner og villmarksnatur, gjennom både økt kunnskap og konkrete tiltak. Samtidig innvilges det også støtte til prosjekter som bidrar til miljøvennlig nærings- og samfunnsutvikling, i tråd med de politiske målsettingene for Svalbard og fondets formål.

Fondet har 10-årsjubileum i år og dette blir markert i Longyearbyen 6-11. juni.

Bærekraftig turisme og ferdsel
Svalbards miljøvernfond skal bidra i arbeidet med å sikre naturverdier og kulturminner som ligger nær lokalsamfunnene, og som er viktige for lokalbefolkningen, reiselivet og friluftsliv. Turismen på Svalbard er i vekst. Dette er positivt for det lokale næringslivet, men fører også til økt press på den sårbare naturen. Fondet støtter i denne tildelingsrunden mange prosjekter som både stimulerer til miljøvennlig aktivitet og reduserer negativ påvirkning av turisme på natur- og kulturminner.

Klimaendringer og artsforvaltning
Tildelinger fra Svalbards miljøvernfond skal bidra til kunnskap om klimaendringer og hvordan dette påvirker miljø og samfunn. I vårens tildeling gis det støtte til flere klimarelaterte prosjekter knyttet til planter, dyreliv og arktiske økosystem. UNIS får støtte til måling av snødybder og snøforhold i turtraseer nær Longyearbyen. Norut får støtte til kartlegging av terrengstabilitet rundt Longyearbyen, med særlig vekt på konsekvenser for kulturminner.

UNIS får 800 000 kroner til et større samarbeidsprosjekt som skal se på forstyrrelsesproblematikk og konflikter mellom isbjørn og mennesker. Som følge av mindre fjord- og havis, er det forventet at det i framtiden er flere isbjørn som vil oppsøke mennesker og bosettinger. Prosjektet vil bidra direkte i oppfølgingen av tiltak i både den nasjonale og internasjonale handlingsplanen for isbjørn.

Norsk Polarinstitutt får også 800 000 kroner til å teste ut forstyrrelseseffekten av drone på sjøpattedyr. Kunnskap om droners mulige forstyrrelseseffekt på marine pattedyr er etterspurt av forvaltning og reiselivsnæring, og slik kunnskap kan også ha overføringsverdi til andre artsgrupper. Begge disse prosjektene er relevante med hensyn til generell artsforvaltning og besøksforvaltning i verneområder. 

NINA-Tromsø og Universitetet i Oslo får støtte til to prosjekter om lokal kunnskap og svalbardrøyeforvaltning. Linnevassdraget er det eneste betydelige sjørøyevassdraget i Isfjorden, og det lettest tilgjengelige sjørøyevassdraget for fastboende og tilreisende til Svalbard. I tråd med kravet om en kunnskapsbasert og bestandsspesifikk forvaltning av sjørøyevassdrag på Svalbard, skal det nå gjennomføres en ny bestandsundersøkelse.

Som følge av klimaendringer og økt menneskelig aktivitet på Svalbard, øker også sjansen for etablering og spredning av fremmede arter. Det gis støtte til tre prosjekter som omhandler spredning av fremmede arter; herunder kartlegging av fremmede karplanter og vekstforhold i Barentsburg og Pyramiden. Tiltakene bidrar direkte i oppfølgingen av Handlingsplan for fremmede arter på Svalbard og bygger opp under det pågående arbeidet på fremmede arter i CAFF (Arktisk Råd).

Kulturminner - en viktig del av opplevelsen
Teknisk industrielle kulturminner utgjør en stor og viktig del av de kulturmiljøene som ønskes bevart på Svalbard. Reiselivsnæringen ønsker blant annet å utvide bruken av disse for å skape bostedsnære opplevelser rundt Longyearbyen. Trust Arcticugol får 1,5 millioner kroner til oppgradering av kulturhuset i Pyramiden. Deler av kulturhuset skal tas i bruk til turistformål, og det skal tilrettelegges med kafe, suvenirbutikk og sanitæranlegg. Tiltaket er viktig for å legge bedre til rette for mer turisme i Pyramiden, samtidig som det tar vare på et vernet kulturminne. Prosjektet skal gjennomføres i samråd med kulturminnemyndighetene.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani får støtte til å følge opp tiltakene som er foreslått i tilstandsvurderingen av daganlegget i Gruve 6, utarbeidet med støtte fra fondet i 2016. I tillegg gis det støtte til utarbeidelse av en helhetlig handlingsplan for Gruve 2B. Totalt utgjør støtten 1,66 millioner kroner. Begge anleggene er verdifulle tekniske kulturminner i Longyearbyens nærområde og attraktive turmål for fastboende og besøkende. Det gis også støtte til vedlikehold av stallen på Hotellneset.

Kartlegging av miljøgifter og reduksjon av forurensing
Kartlegging av miljøgifter og reduksjon av forurensing og marint avfall støttes gjennom flere prosjekter. SNSK får støtte til å fjerne utrangerte og forlatte snøskutere og Longyearbyen lokalstyre til en ny utredning på energigjenvinning av avfall. Havforskningsinstituttet får støtte til oppfølging av tidligere undersøkelser på mikroplastfiber i sjø. Av lokale ryddeinitiativ kan nevnes Polarflokken barnehage som får støtte til nytt søppeltokt.

Informasjon om natur og kultur
Kaldnes Media får støtte til et dokumentasjonsprosjekt om lokalhistorie og fortellingene som knytter seg til mange av bygningene og stedene i Longyearbyen. Svalbardveteranen Hallvard Holm skal formidle historiene og prosjektet skal ende opp i mange korte tematiske filmer. Både Visit Svalbard og Svalbard museum stiller seg bak prosjektet og er interessert i å bruke filmene i formidlingsarbeidet.

Forskermiljøet på UNIS får støtte til utvikling av Longyearbyen field guide app, en gratis app som, tar utgangspunkt i geologiheftet som ble støttet av fondet i 2009. Hensikten er å gjøre naturinformasjon lettere tilgjengelig for lokalbefolkningen, tilreisende og guider.

Neste tildelingsrunde - nye muligheter!
Tildelingsrunde nummer 21 blir høsten 2017, og Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker om støtte må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden. Nødvendige tillatelser skal foreligge før det søkes om støtte til prosjektet. Det er også viktig at det kan vises til en klar miljøgevinst i tråd med føringene for fondet for hvordan prosjektet kan bidra til å beskytte og bevare miljøet på Svalbard.

Potensielle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen i god tid før neste søknadsfrist 15. september 2017.

Fakta
Siden oppstart i 2007 har miljøvernfondet tildelt 119 millioner kroner til 540 miljøvern- og kulturminneprosjekter på Svalbard. Resultatene fra prosjektene viser at miljøvernfondet er et viktig økonomisk virkemiddel i arbeidet med å få til en miljørettet endring i Svalbardsamfunnet, og en god kilde til finansiering av tiltak som direkte og indirekte bidrar til natur- og kulturminnevern.

Tilsagnsbrev
Alle søkere vil få tilsendt brev med vedtak og eventuelle spesifikke vilkår. Søkere som mottar støtte skal levere aksept av vilkår og eventuelt oppdatert budsjett med finansieringsplan gjennom elektronisk søknadssenter.

For fullstendig oversikt over vårens tildeling vises det til vedlagte liste.
Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

Mer informasjon
Elisabeth Kaddan (seniorrådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51
Morten Ruud (styreleder) tlf. 979 53 315