Trekningen ble avholdt torsdag 18. juli sammen med representanter fra Longyearbyen Jeger- og fiskerforening. De som fikk tildeling har mottatt melding om dette fra Inatur med link til betaling. Dersom du ikke fikk tildeling vil du motta en e-post om dette fra Sysselmannen.

De som er tildelt fellingstillatelse må takke ja til tilbudet og betale jaktkortet innen 7 dager. Dersom en ikke betaler eller ikke svarer på tilbudet innen 7 dager vil en miste tilbudet om jakt. Takker du nei får du ikke tildelt et nytt kort.

I år er det noen få som ikke fikk tilbud om reinsjakt i første trekningsrunde. Årsaken er at jegermassen var selektiv i sine søknader, som medfører stor konkurranse mellom de mest populære jaktkortene. Siden en kun er med i trekningen av fellingstillatelse innenfor det jaktområde og den kortkategori (fritt dyr, simle/ungdyr og kalv) en har søkt på, vil de som bare søker på noen få kort eller innenfor ett jaktområde ha mindre sjanse for å få jakt enn en jeger som søker på alle korttyper i alle områder. Det oppfordres derfor til å søke på alle kortkategorier og flere jaktområder for å øke sjansen til fellingstillatelse neste år.

Sysselmannen kan gjennomføre en trekning fra reservelisten dersom noen ikke fikk jakt i første trekningsrunde. Trekningen fra reservelisten vil kun være aktuell for de som ikke fikk jakt i første trekningsrunde og dersom det blir fristilt fellingstillatelser, med søkere på, fra første trekningsrunde.

Jaktkort/fellingstillatelse kan hentes i skranken på sysselmannskontoret fra torsdag 1. august. Bevis for godkjent skyteprøve og jegernummer/bevis på godkjent jegerprøve skal vises frem. Tildelte jaktkort er personlig og kan ikke byttes eller overdras til andre jegere.

VIKTIG INFORMASJON

1. Human og sikker jaktutøvelse.
Det er viktig at du gjennomfører en human og sikker jaktutøvelse, både av hensyn til dyrene, andre personer og egen opplevelse!

  • Unngå skudd på dyr i bevegelse/fart.
  • Unngå skudd på dyr som opptrer samlet. Kalv går ofte tett sammen med simla, og de kan derfor være vanskelig å skille fra hverandre.
  • Unngå lange hold – det er lett å undervurdere avstander i åpent landskap. En avstandsmåler er et fint verktøy dersom du synes dette er vanskelig.
  • Pass på at bakgrunnen er sikker – skyt ikke mot åpen silhuett, vannflater eller bakgrunn som kan gi rikosjetter.

2. Om fellingstillatelsen og hvordan skille kategorier av dyr
Fellingstillatelsen gjelder for et bestemt område, og vil være utstedt på ett av følgende kategorier dyr: kalv (0,5 år), simle/ungdyr (hunndyr/1,5 års bukk) og valgfritt dyr. Kalv kan felles på alle kortkategoriene. Gebyr for å jakte på svalbardrein er kr. 100,- for årskalv og kr. 300,- for alle andre kategorier.

En illustrasjon som kan hjelpe til å skille de ulike kategorier dyr ligger som vedlagt dokument, vær oppmerksom på at avvik kan forekomme. Er du usikker så hold igjen skuddet, du skal ikke angre på et skudd du ikke har avfyrt.

3. Ettersøksplikt ved mulig skadeskyting
§ 28 b i høstingsforskriften lyder som følger: Den som under jakt eller forsøk på felling skadeskyter svalbardrein plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Ved reinsjakt plikter jegeren å drive ettersøk ut den dagen dyret ble påskutt. Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat skal jeger underrette Sysselmannen eller jaktoppsynet. Jeger kan av Sysselmannen pålegges å delta i videre ettersøk.

4. Skjæring av jaktkort
Jaktkortet skal underskrives av deg før jakta starter, samt skjæres og festes på dyret før transport fra skuddplassen.

5. Utskjæring av kjever, slaktevekter etc.
Sysselmannen fraviker kravet om innlevering av kjeve i 2019. Det vil bli delt ut vekter til jegere også dette året. Følg vedlagte instruks, lever inn vekter og skjema sammen med jaktkort. Mer informasjon om prosjektet vil bli gitt ved henting av jaktkort. Alle poster på kortets bakside må fylles ut.

6. Hva innebærer det å jakte sammen – muligheter og begrensninger.
For jegere som jakter sammen og hvor jegerne har egen fellingstillatelse, vil det være anledning til å felle hverandres dyr, dersom dette er avtalt jegerne i mellom på forhånd og den jeger som har fått tildelt kortet er med på jakta.

7. Jaktoppsyn
Det vil bli gjennomført jaktoppsyn i løpet av jakta. Sørg for å ha nødvendige papirer med, dette vil bli kontrollert.

8. Rapporteringsplikten
Fellingstillatelsen, ferdig utfylt med all aktuell informasjon skal leveres Sysselmannen innen 30. september. Dette gjelder også om du ikke har felt dyr. Dersom du ikke oppfyller rapporteringskravet vil du ikke få tildelt jaktkort neste år.

9. Håndtering av felt reinsdyr
Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening holder demonstrasjoner av felling og slakt av reinsdyr. Se annonsering i Svalbardposten. En pdf-fil om håndtering av felt hjortevilt ligger vedlagt.

Ingen publisering av trekningslister
På grunn av strengere personvernregler i ny personopplysningslov vil Sysselmannen i år ikke offentliggjøre trekningslister for jakt på Svalbardrein. Vi beklager dette, og vil framover jobbe med løsninger for å kunne offentliggjøre trekningslistene på en egnet måte.