I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 varsles herved om høring av planprogram og oppstart av delplanarbeid for deponi i Barentsburg.

Formålet med delplanarbeidet er å legge til rette for sikker deponering av avgangsmasser og slagg fra gruvedriften.

Forslagsstiller er Trust Arktikugol. LPO arkitekter er plankonsulent.

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, hvilke fagutredninger som skal gjennom­føres, planprosessen med frister og deltakere og opplegg for medvirkning.

Se forslag til planprogram i vedlegg.

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet og forslag til planprogram rettes til plankonsulent LPO arkitekter på nord@lpo.no

Frist for uttalelse til planprogram og varslet planoppstart er 16. august 2019.

Lenke til høring av konsekvensutredning