Fastboende på Svalbard kan nå søke om reinsdyrjakt for høsten 2019. Jakttiden er fra 15. august til 20. september. Fristen for å søke fellingstillatelse er 7. juli.

Hvem kan jakte?
Fellingstillatelse på svalbardrein blir bare gitt til personer som oppfyller alle disse kriteriene:

 • Fastboende på Svalbard. Det betyr at du er gyldig innført i befolkningsregisteret for Svalbard ved søknadstidspunkt og under jakta.
 • Kan dokumentere avlagt jegerprøve eller gyldig oppføring i Jegerregisteret, og har avlagt årlig skyteprøve for storviltjakt. Utenlandske statsborgere skal tilfredsstille kravene til tilsvarende jakt i sitt hjemland.
 • Er fylt 18 år innen 15. august. Den som i løpet av dette kalenderåret fyller 16 år kan delta i jakt på svalbardrein i opplæringsøyemed når de har samtykke fra foreldre og er under forsvarlig tilsyn av jeger som har fylt 20 år og har utøvd jakt og fangst i minst tre sesonger. Øvrige vilkår for deltakelse i reinsjakt må også være tilfredsstilt.

Er du utenlandsk jeger?
Alle som skal jakte på Svalbard må bestå jegerprøven. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland (jf. høstingsforskriftens § 15). Jegerregisteret vil gjennomgå aktuell dokumentasjon fra ditt hjemland for å kunne godkjenne deg som jeger. Send aktuelle opplysninger på e-post til jegerregisteret@brreg.no.

Se  www.jegerregisteret.no for nærmere informasjon.

Jegere må huske å ta med jaktkort, skyteprøvebeviset, våpenkort og legitimasjon som skal kunne vises fram for jaktoppsynet.

Søknad og trekning
Sysselmannen bruker Inatur.no's plattform for søknad og trekning av reinsjakt. Les brukerveiledningen i vedlegget for korrekt utfylling av søknadsskjemaet. Vær oppmerksom på at du må registrere deg som bruker før du kan fylle inn søknad. Det er ikke anledning til å søke pr. e-post eller telefon.

Husk å søke på alle de tre kortkategoriene (fritt dyr, simle/ungdyr og kalv) innenfor jaktområdet. Dette øker din sjanse for å få fellingstillatelse innenfor ønsket område. Søk også på flere jaktområder!

Du er kun med i trekningen på de jaktkort i de områdene du faktisk har søkt på.

Alle som får tildelt jakt på Svalbardrein hos Sysselmannen vil motta melding om dette etter at trekningen er gjennomført. Sysselmannen tar sikte på å gjennomføre trekningen i uke 29. Vi vil på våre nettsider opplyse når dette er gjort.

Du vil kun motta ett tilbud om jakt. Dersom du takker nei til dette, vil du ikke få et annet tilbud.

De som ikke får tildelt jakt, vil motta en e-post om dette. Vi kan ikke informere om hvilken plass du har på en evt. venteliste fordi det er en generell venteliste for alle jaktfelt. Din plassering er derfor avhengig av dine prioriteringer og hvilke prioriteringer de som står foran deg på ventelisten har.

Fellingsområder. Det er seks fellingsområder for rein på Svalbard. Disse har vært faste gjennom flere år.

Fellingstillatelse
Hver søker vil bare få tildelt én fellingstillatelse. Når du fyller ut søknaden skal du prioritere hvilket område du ønsker jakt i og hva slags dyr du ønsker å jakte, enten fritt dyr, simle/ungdyr, eller kalv.

Tildelte jaktkort er personlig og kan ikke byttes eller overdras til andre jegere. For jegere som jakter sammen og hvor begge har fellingstillatelse, vil det være anledning til å felle hverandres dyr, dersom dette er avtalt jegerne imellom på forhånd og den jeger som har fått tildelt kortet er med på jakta.

Gebyr for å jakte på svalbardrein er kr. 100,- for årskalv og kr. 300,- for alle andre kategorier.  Fellingstillatelsen kan hentes på Sysselmannskontoret etter nærmere angitt dato. Du må da betale beløpet for tildelt dyr, og fremvise bevis på avlagt skyteprøve for storvilt og jegerprøve.

Rabies
Det forekommer rabies på Svalbard og en må som jeger ta hensyn til dette i planlegging og utøvelse av jakt samt håndtering av slakt.

 • Alle som deltar i jakten bør være fullvaksinert mot rabies. Hvis det har gått over to år siden vaksinasjon (fullvaksinasjon eller booster), bør man ta en antistoffundersøkelse for å se om vaksinen fremdeles beskytter, eller ta en boostervaksine minst 7 dager før deltagelse i jakten.
 • Jegere som ikke er tidligere vaksinert og jegere som tidligere er vaksinert, men som ikke tar en ekstra boosterdose eller ikke har tilfredsstillende antistoffnivå, anbefales ikke å delta i jakten. Personer som ikke er fullvaksinert vil ha begrenset beskyttelse mot rabies Beskyttelse opparbeides gradvis etter første dose, men har god effekt først syv dager etter siste dose.
 • Personer med nedsatt immunforsvar kan ha usikker effekt av vaksinen og bør ikke delta i årets jakt
 • Kun dyr som oppfører seg normalt skal jaktes på. Unngå dyr som ikke viser frykt for mennesker, vandrer planløst rundt, er desorientert, virker syke, paralyserte eller delvis paralyserte.
 • Slakt fra synlig syke dyr, eller dyr med uvanlig adferd bør ikke håndteres.
 • Dersom jegere observerer syke dyr eller dyr med unormal atferd, må dette meldes til Sysselmannen slik at de kan vurdere om dyret skal avlives og undersøkes for rabies.
 • Uansett om man er tidligere vaksinert, må alle som blir eksponert for smittestoff kontakte helsetjenesten så raskt som mulig. Det er all grunn til å minne om at rabies er en dødelig sykdom.
 • Husk god hygiene under slakting.

For mer informasjon om rabies viser det til Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttets sider på internett.

Ingen publisering av trekningslister
På grunn av strengere personvernregler i ny personopplysningslov vil Sysselmannen i år ikke offentliggjøre trekningslister for jakt på Svalbardrein. Vi beklager dette, og vil framover jobbe med løsninger for å kunne offentliggjøre trekningslistene på en egnet måte.