Sysselmannen gir Store Norske Spitsbergen Kulkompani tillatelse til å bryte råk til Svea i månedsskiftet mars/april for å frakte inn diesel.

All ferdsel på Svalbard skal foregå på en måte som ikke skader, forsøpler eller på annen måte forringer naturmiljøet eller kulturminner eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv. Av dette følger etter Sysselmannens vurdering at bryting av is i utgangspunktet er forbudt. Sysselmannen kan i enkelttilfeller gi tillatelse til bryting av is, men er normalt svært tilbakeholden med å gi slike tillatelser.

- Siden fjordisen er et viktig habitat for sel og isbjørn, vil isbryting kun tillates i helt spesielle situasjoner, sier miljøvernsjef Morten Wedege.

Det er i dette tilfellet en feilberegning fra Store Norskes side som gjør at det er nødvendig med snarlig tilførsel av diesel nå. Det er tidligere gjort beregninger på at eksisterende lager vil holde frem til sommeren 2019, men på grunn av økt forbruk denne vinteren er det nå trolig bare lager frem til mai. Dersom lageret med diesel blir tomt, vil kraftproduksjonen stanse, og området kan ikke bebos før det igjen er fylt opp med diesel. Ifølge SNSK vil en slik stans potensielt kunne gi skader på teknisk infrastruktur, som igjen kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser for prosjektet i Lunckefjell og Svea.

- Tilførsel av diesel er såpass kritisk for fremdriften i de pågående prosjektene i Lunckefjell og Svea at det er viktig å leveransen gjennomført. Det er i denne sammenheng lagt særlig vekt på oppryddingsprosjektets store samfunns- og miljømessige betydning, sier Morten Wedege.

- Alternativet til frakt sjøveien er å benytte dosere fra Longyearbyen til Svea. En frakt av minimumsbehovet for diesel innebærer ca. 60 turer.  Ut fra en helhetlig miljømessig vurdering, vil det trolig mindre skadelig med bryting av råk enn gjennomføring dosertransport over land. Så mange transporter representerer en økt fare for uhell og muligheter for påfølgende utslipp og forurensing som miljømessig kan gi store konsekvenser, opplyser miljøvernsjefen.

Ut fra forholdene som nå kan forventes i Van Mijenfjorden, stiller Sysselmannen som vilkår at isbrytingen skal skje gjennom is der det ikke er isbrekalvinger frosset fast i sjøisen og/eller det er nok snø til kastehuler for ringsel. Det skal også benyttes samme råk på vei ut fjorden etter utført oppdrag.