Dersom det blir nødvendig for å beskytte sårbart dyreliv på fjordisen, har Sysselmannen etter høring gjort klar midlertidige endringer i motorferdselforskriften som kan settes i verk raskt. Sysselmannen håper imidlertid at økt tilstedeværelse og informasjon fremover vil bidra til at folk tilnærmer seg sårbare områder på en måte som gjør at det ikke blir nødvendig å innføre begrensninger.

Fjordisen foran brefronter er sårbare habitater, som er viktige for en rekke arter. Disse habitatene er spesielt viktige og sårbare i perioden mars - mai, særlig for isavhengige arter som ringsel og isbjørn. Det er her ringselene kaster sine unger på isen, og isbjørnen konsentrerer sin jaktinnsats etter sel.

I følge Norsk Polarinstitutt er isdekket i april på fjordene på vestsiden av Spitsbergen redusert med 39 % fra perioden 2008-2012 til perioden 2013 – 2017. Dette betyr at de fjordområdene som faktisk har is blir viktigere og viktigere.

Våren 2018 var det mye trafikk på fjordisen på Billefjorden, Tempelfjorden og Rindersbukta med snøskuter, blant annet for å observere isbjørn som oppholdt seg i disse områdene. Denne motorferdselen førte til at isbjørn og ringsel ble forstyrret, og av den grunn besluttet Sysselmannen å innføre midlertidig forbud mot motorferdsel i deler av disse områdene.

De midlertidige endringene kan også bli aktuelle for Storfjorden mellom Wichebukta og Domen, siden Sysselmannen over flere år har observert stor ferdsel på fjordisen på østkysten, særlig i Mohnbukta, i perioder hvor isbjørn og ringsel er sårbare for forstyrrelser.

Høring på mulige midlertidige begrensninger i motorferdsel
Sysselmannen kan fatte vedtak om å endre motorferdselforskriften uten forhåndsvarsling når slik varsling ikke vil være praktisk gjennomførbart. For å skape størst mulig forutsigbarhet, og gi mulighet for å avklare mulige uforutsette forhold på forhånd, ønsket Sysselmannen imidlertid å sende ut årets mulige forskriftsendringer på høring i forkant. Det kom inn totalt 24 høringsuttalelser.

Mange av høringsinnspillene tok til orde for å innføre ulike reguleringer for de ulike brukergruppene (fastboende, tilreisende og det organiserte reiselivet). Sysselmannen ser på disse som innspill til en større diskusjon på et senere tidspunkt, men finner det ikke naturlig å innføre ulike begrensninger mellom de ulike gruppene i en midlertidig endring av motorferdselforskriften.

Noen høringsinnspill foreslo å åpne flere korridorer inn mot brefrontene i Tempelfjorden, Rindersbukta og Mohnbukta. Dersom en eller flere av de midlertidige begrensningene iverksettes, er det fordi det vurderes som nødvendig for å beskytte sårbart dyreliv. Skal begrensingene ha den ønskede effekten, kan man ikke samtidig åpne korridorer inn mot brefrontene, som utgjør de aller mest sårbare områdene. Sysselmannen forlenger imidlertid korridoren på vestsiden av Petuniabukta på bakgrunn av høringsinnspill, siden dette området ikke har noen brefront og samtidig er viktig for ferdselen nordover på Spitsbergen.

Det kom også flere forslag om at de midlertidige begrensningene kun skulle gjelde på kvelds- og nattestid. Med samme begrunnelse som over vil en begrensning kun i deler av døgnet føre til at begrensningen mister sin ønskede effekt. Begrensinger kun på kveld og natt vil dessuten kunne ramme de ulike brukergruppene ulikt.

I mange av innspillene kom det frem ønske om at Sysselmannen burde ha mer oppsyn i felt, med mer informasjon og håndheving av regelverket. Sysselmannen vil styrke sin tilstedeværelse i felt fremover, både med sesongansatt oppsyn (feltlag vinter) og med fast ansatte medarbeidere. Sysselmannen håper dette kan bidra til at folk tilnærmer seg sårbare habitater på fjordisen på en måte som gjør at man ikke trenger å innføre begrensninger i motorferdselen. Dersom det blir nødvendig å innføre begrensninger, i en eller flere av de nevnte fjordområdene, se dokument til høyre om midlertidig endret §8 i motorferdselforskriften.