Sysselmannen vil vurdere å stenge islagte fjordområder også denne sesongen. Forslaget til midlertidig endring av motorferdselforskriften sendes nå ut på høring. Se lenker til vedlagte høringsbrev og kart over aktuelle fjordområder til høyre. Høringsinnspill sendes til firmapost@sysselmannen.no innen 20. februar 2019.

De aktuelle områdene er Billefjorden, Tempelfjorden, Van Mijenfjorden og Storfjorden mellom Wichebukta og Domen. Endringene vil bli iverksatt dersom Sysselmannen vurderer det som nødvendig for å hindre forstyrrelse av sårbart dyreliv.I  tillegg vil Sysselmannen gjennom sesongen ha økt tilstedeværelse og oppsyn i felt.

- Vi kan foreta denne typen situasjonsbestemte endringer i reglene for motorferdsel uten forutgående høring. Sysselmannen har likevel valgt å gjennomføre en høring, både for å informere om våre vurderinger og åpne for at publikum kan gi uttrykk for sine synspunkter i forkant, opplyser miljøvernsjef Morten Wedege.

- Det er vanskelig for Sysselmannen å spå hvordan årets sesong vil bli, for eksempel med tanke på isforhold, tilhold av isbjørn på isen eller totalomfang av motorferdsel. De midlertidige endringene som kan innføres er derfor basert på de erfaringene og den kunnskap som alt i alt foreligger per i dag. Dersom dette endres, vil det også kunne medføre justeringer uten ny høring, sier miljøvernsjefen.