Sysselmannen minner om at det ikke er adgang til å ferdes i terrenget med ATV. Dette gjelder også ATV med belter i terrenget på snødekt og frossen mark.

Hovedregelen på Svalbard er at all ferdsel med motorkjøretøy i terrenget på snødekt og frossen mark, islagte vassdrag og sjø områder er forbudt, jf Motorferdselforskriften § 7.

Det er gjort unntak fra forbudet mot ferdsel med beltemotorsykkel (snøscooter) og beltebil i noen soner, jf Motorferdselforskriften § 8. En ATV med belter blir verken ansett som en beltemotorsykkel eller beltebil.

Det er derfor forbudt å ferdes med ATV i terrenget på snødekt og frossen mark uten at det søkes om særskilt tillatelse , jf Motorferdselforskriften § 13.