Sysselmannen etterforsker forstyrrelse av isbjørn på sjøisen i Adolfbukta øst for Pyramiden i påsken. Vedkommende kjørte med bil på fjordisen. Begge deler er forbudt, og Sysselmannen ser alvorlig på saken.

Sysselmannens vinterfeltinspektører har innhentet opplysninger fra folk som har observert hendelsen. Saken etterforskes videre av politiet hos Sysselmannen.

Sysselmannen minner om at ifølge Svalbardmiljøloven § 30 fjerde ledd er det forbudt å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.

§ 7 i Forskrift om motorferdsel på Svalbard sier at ferdsel med motorkjøretøy i terrenget på snødekt og frossen mark, samt på islagte vassdrag og sjøområder er forbudt.  En viss bruk av snøscooter og beltevogn er tillatt i terrenget på frossen og snødekt mark, i tråd med § 8 i motorferdselforskriften. Dette gjelder også på islagte sjøområder og vassdrag.