Sysselmannen gir tillatelse til etablering av næringshytter i Tverrdalen og Kreklingpasset. Hensyn til isavhengige arter og fjellrev er først og fremst årsaken til at det ikke er gitt flere tillatelser.

Det ble i alt søkt om etablering av åtte næringshytter i fem ulike lokaliteter - på Langneset ved Van Mijenfjorden, Elveneset og Sveltihjel ved Sassenfjorden, Kreklingpasset og Tverrdalen.

- Etter helhetlige vurderinger av konsekvensutredningene, med beskrivelser av planlagt etablering og bruk, har Sysselmannen vurdert at søknadene om etablering av næringshytte i Tverrdalen fra Arctic Husky Travellers AS og i Kreklingpasset fra Poli Arctici kan tillates på nærmere vilkår, opplyser miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen.

- Hensynet til isavhengige arter gjorde at det ikke ble gitt tillatelse til etablering på Langneset. På Elveneset og Sveltihjel var det hensynet til fjellrev som var utslagsgivende for at det ikke ble gitt tillatelse. På Sveltihjel er det også sannsynlig at den omsøkte etableringen vil føre til stidannelse innenfor Sassen-Bünsow nasjonalpark. Det er ikke ønskelig, opplyser miljøvernsjefen.

Utgangspunktet for mulig etablering av næringshytter var at etableringene skal skje innenfor de strenge miljømålene på Svalbard, og innenfor svalbardmiljølovens rammer. I siste stortingsmelding ble det også signalisert at etablering av næringsvirksomhet skal skje relativt nært Longyearbyen, og mer reiselivsaktivitet som fremmer ikke-motorisert ferdsel er ønskelig.

- Til tross for at det ble åpnet for å søke om etablering av næringshytter i hele forvaltningsområde 10 var det ikke gitt at hele område 10 er godt egnet for dette formålet. Konsekvensutredningene og høringsinnspillene har bidratt til å avklare dette, sier miljøvernsjef Morten Wedege.

To av konsekvensutredningene ble ikke godkjent fordi de ikke oppfylte kravene i fastsatt utredningsprogram.

Det kom inn i alt 20 høringsuttalelser da saken var ute på høring. Åtte av disse var uten merknader.