Sysselmannen har fastsatt utredningsprogram for nytt deponi for produksjonsavfall i Barentsburg med hjemmel i § 4 i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard.

 

Utredningsprogram for deponi for produksjonsavfall i Barentsburg ble lagt ut til offentlig ettersyn med frist for uttalelse 26.1.2018. Det kom tolv innspill til forslaget til utredningsprogram. På bakgrunn av forslaget til utredningsprogram, innkomne uttalelser og erfaring fra tidligere prosesser har Sysselmannen fastsatt utredningsprogram for deponiet med hjemmel i § 4 i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard. Se utredningsprogram og høringsinnspill til høyre.

Videre prosess

Tiltakshaver kan nå utarbeide konsekvensutredningen på bakgrunn av utredningsprogrammet.

Når konsekvensutredningen og endelig søknad om tiltaket foreligger, skal Sysselmannen sende konsekvensutredningen på høring. Sysselmannen setter en rimelig frist for uttalelse til konsekvensutredningen, fristen bør ikke være kortere enn åtte uker. Tillatelse til tiltaket kan ikke gis før konsekvensutredningen er godkjent. Gjeldende arealplan for Barentsburg åpner ikke for etablering av nytt deponi på noen av de to alternativene som utredes, arealet må derfor reguleres i en arealplan eller delplan før tillatelse kan gis etter svalbardmiljøloven § 58.

Tillatelse til etablering av deponiet krever også tillatelse fra Miljødirektoratet.