Sysselmannen minner om at det på grunn av potensiell snøskredfare er innført forbud mot ethvert opphold i den øvre delen av Lia fra og med 22. desember 2017. Oppholdsforbudet gjelder for følgende boliger: Vei 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17, Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37. Området er merket med rødt i vedlagte kart.

Beslutningen er fattet med hjemmel i politiloven § 7, 2. ledd jf. 1. ledd nr. 2, jf. § 5. Overtredelse av forbudet kan straffes etter politiloven § 30.

- Forbudet er begrunnet i faren for enkeltpersoners og allmennhetens sikkerhet fordi området er spesielt utsatt for snøskred. Gjeldende ordning med en kombinasjon av lokalt snøskredvarslingssystem og mulige evakueringsbeslutninger basert på skredfaglige råd etterlater en for stor restrisiko og uforutsigbarhet til at de aktuelle husene kan være bebodd om vinteren, så lenge tiltak for snøskredsikring av bebyggelsen ikke er iverksatt.

Erfaringer fra de siste to årene viser at det allerede fra desember av kan oppstå værsituasjoner som medfører økt snøskredfare og behov for lokale snøskredvurderinger for utsatt bebyggelse i Longyearbyen. Sysselmannen varslet derfor i brev 27. mars i år til Longyearbyen lokalstyre at forbud mot ferdsel og opphold i dette området ville bli besluttet når snøen på nytt la seg.

Forbudet gjelder inntil videre, og vil bli opprettholdt så lenge det er fare for snøskred i området, forutsatt at skredsikring ikke er iverksatt.

Eventuelle ytterligere oppholdsforbud og evakuering av skredutsatt bebyggelse, og ferdselsforbud vil dessuten kunne bli besluttet i lys av værvarsler og skredfaglige vurderinger.

Uavhengig av dette vedtaket gjør Sysselmannen oppmerksom på at alle uansett må ta nødvendige forholdsregler når det gjelder ferdsel i skredutsatte områder, herunder i Lia og under Sukkertoppen.

Dersom noe er uklart i vedtaket om oppholdsforbud, ta kontakt med Sysselmannen på Svalbard via sentralbordet.