Utredningsprogram for nytt deponi for produksjonsavfall fra kullgruva i Barentsburg er ute på høring frem til 26. januar 2018.

Sysselmannen vedtok krav om konsekvensutredning for etablering av deponiet, jf. svalbardmiljøloven § 59 4.ledd, i brev av 17.7.2017 (vedlegg 5). Høringsdokumentene ligger i kolonnen til høyre. Sysselmannen ber høringspartene vurdere hvilke tema og mulige virkninger som bør vurderes i konsekvensutredningen. Vi presiserer at formålet med denne høringen er å fastsette hvilke tema som skal konsekvensutredes. Høringspartene vil senere få anledning til å kommentere selve tiltaket, ved høring av konsekvensutredningen med endelig søknad.

Høringsuttalelser sendes på epost til firmapost@sysselmannen.no. Høringsfristen er fredag 26.januar 2018.