Sysselmannen har fått flere henvendelser om regelverket knyttet til bruk av sykkel/fatbike og el-sykkel i terrenget. Vi registrerer også at det er økt aktivitet med slike sykler, både fra private og i regi av turistnæringen. Sykling i terrenget er ikke tillatt dersom vegetasjonen blir skadet eller påført slitasjespor.

Om sykling i terrenget generelt

Sykling med fatbike/sykkel er ikke i seg selv forbudt, så lenge dette ikke skjer i områder med ferdselsrestriksjoner (se kart her) eller i verneområder hvor sykling er forbudt (se kart i høyre fane). All ferdsel på Svalbard, også sykling, må imidlertid være i tråd med svalbardmiljøloven § 73, 2.ledd:

All ferdsel på Svalbard skal foregå på en måte som ikke skader, forsøpler eller på annen måte forringer naturmiljøet eller kulturminner eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv.

Dette betyr at dersom vegetasjonen blir skadet/påført slitasjespor som følge av syklingen, er syklingen forbudt. Ettersom vegetasjonen på Svalbard er sårbar, vil det fort oppstå skader på vegetasjon dersom terrenget ikke er frossent eller snødekt. Sykling på vei, i elveleiene, eller på annen fast grunn uten vegetasjonen er tillatt.

Sykling med el-sykkel – kun på vei

El-sykler er et motorisert fremkomstmiddel, og omfattes av bestemmelsene i forskrift om motorferdsel på Svalbard (forskrift av 24.juni 2002 nr 723). Av forskriftens § 5 og § 7 følger at all ferdsel med motorkjøretøy i terrenget, samt på islagte vassdrag og sjøområder er forbudt. Dette betyr at bruk av el-sykler kun kan skje på vei.