Fastboende på Svalbard kan nå søke om reinsjakt for høsten 2018. Jakttiden er fra 15. august til 20. september. Fristen for å søke fellingstillatelse er 15. juli.

Hvem kan jakte? Fellingstillatelse på svalbardrein blir bare gitt til personer som oppfyller alle disse kriteriene:

  • Er fastboende på Svalbard. Det betyr at du er gyldig innført i befolkningsregisteret for Svalbard ved søknadstidspunkt og under jakta.
  • Er fylt 18 år innen 15. august.
  • Kan dokumentere avlagt jegerprøve eller gyldig oppføring i Jegerregisteret, og har avlagt årlig skyteprøve for storviltjakt. Utenlandske statsborgere skal tilfredsstille kravene til tilsvarende jakt i sitt hjemland.
  • Dersom du har jaktet tidligere, må du ha levert fangstrapport og kjeve for eventuelt tidligere jaktsesonger.

Den som i løpet av dette kalenderåret fyller 16 år kan delta i jakt på svalbardrein i opplæringsøyemed når de har samtykke fra foreldre og er under forsvarlig tilsyn av jeger som har fylt 20 år og har utøvd jakt og fangst i minst tre sesonger. Øvrige vilkår for deltakelse i reinsjakt må også være tilfredsstilt.

Jegere må huske å ta med jaktkort, skyteprøvebeviset, våpenkort og legitimasjon som skal kunne vises fram for jaktoppsynet.

Elektronisk søknad (trykk her)

Sysselmannen bruker Inatur.no's plattform for søknad og trekning av reinsjakt. Les brukerveiledningen i vedlegget for korrekt utfylling av søknadsskjemaet. Vær oppmerksom på at du må registrere deg som bruker før du kan fylle inn søknad. Det er mulig å få bistand til registrering og søknad ved fremmøte på Sysselmannskontoret. Det er ikke anledning til å søke pr. e-post eller telefon.

Husk å søke på alle de tre kortkategoriene (fritt dyr, simle/ungdyr og kalv) innenfor jaktområdet. Du bør minimum søke på tre jaktområder. Dette øker din sjanse for å få fellingstillatelse innenfor ønsket jaktterreng.

Dersom du kun velger ett alternativ med hensyn til dyrekategori og jaktområde, vil inatur-systemet tildele tilfeldig kategori dyr i et tilfeldig område hvis du ikke får det alternativet du har satt opp.

 

Trekning av reinsjakt offentliggjøres på www.sysselmannen.no i løpet av juli.

Fellingsområder Det er seks fellingsområder for rein på Svalbard. Disse har vært faste gjennom flere år.

Fellingstillatelse

Hver søker vil bare få tildelt én fellingstillatelse. Denne er personlig og kan ikke overdras til andre. Når du fyller ut søknaden skal du prioritere hvilket område du ønsker jakt i og hva slags dyr du ønsker å jakte, enten fritt dyr, simle/ungdyr, eller kalv.

For jegere som jakter sammen og hvor begge har fellingstillatelse, vil det være anledning til å felle hverandres dyr, dersom dette er avtalt jegerne imellom på forhånd og den jeger som har fått tildelt kortet er med på jakta.

Gebyr for å jakte på svalbardrein er kr. 100,- for årskalv og kr. 300,- for alle andre kategorier.  Fellingstillatelsen kan hentes på Sysselmannskontoret etter nærmere angitt dato. Du må da betale beløpet for tildelt dyr, og fremvise bevis på avlagt skyteprøve for storvilt og jegerprøve.