Som en oppfølgning av forslag i siste Stortingsmelding om Svalbard (Meld.St.32 (2015-2016) Svalbard), kunngjorde Sysselmannen 17. juni 2016 oppstart av ny næringshytteprosess. Innen fristen 1.oktober 2016 mottok vi til sammen 9 søknader. På bakgrunn av disse søknadene vedtok Sysselmannen krav om konsekvensutredning, jf svalbardmiljøloven § 59, 4.ledd. Forslagene til utredningsprogram sendes nå på høring.

Høringsdokumentene ligger i høyre kolonne.

Sysselmannen ber høringspartene vurdere hvilke tema/saksforhold og mulige virkninger som bør vurderes i konsekvensutredningene av prosjektene. Vi ber om at det av uttalelsene fremgår hvilke(t) proskjet(er) kommentarene gjelder for.

Høringsuttalelser sendes pr e-post til firmapost@sysselmannen.no .

Høringsfrist er satt til mandag 27.2.2017.