Store Norske søkte i januar om å få justert tillatelsen for kullgruva i Lunckefjell. Kullselskapet vil endre stedet for hvor masse skal tas ut. Etter en konsekvensutredning, har saken nå vært ute på høring. Sysselmannen anbefaler Miljøverndepartementet å tillate endringen.

Det kom inn 11 høringsuttalelser på endringssøknaden. Åtte hadde ingen merknader til planene. Tre høringsinstanser var enig i Store Norskes konklusjoner om at det nye masseuttaket samlet sett vil føre til mindre miljøbelastning.

Saken er nå oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.