Snøskutersesongen er i gang. Sysselmannen oppfordrer alle som skal ut på tur til å være oppmerksomme på farene ved å ferdes ute i felt i Arktis. Det er også viktig å sette seg inn i regelverket for skuterferdsel. Sysselmannen oppfordrer alle som skal ut på tur å vise stor forsiktighet.

Sysselmannen og Svalbard Reiseliv samarbeider om en feltlogg. Der legges det inn informasjon om blant annet skred, bresprekker og dårlig sjøis, rapportert inn av folk som ferdes ute i felt. Feltloggen finner du blant annet i venstremenyen på Sysselmannens hjemmeside. Vi anbefaler alle å sjekke feltloggen før de drar ut på tur, men husk at den ikke gir noen garanti om forholdene forøvrig.

Vi oppfordrer alle som skal ut på tur om å holde de avtalene de inngår eller sikre seg med sambandsutstyr, slik at de kan få varslet om eventuelle endringer i planene.

Sysselmannen vil for øvrig minne om følgende:

1. Fastboende har anledning til å kjøre snøskuter i større områder enn tilreisende, se kartlenkene nederst på siden. Dersom du er fastboende og har besøk fra fastlandet, må dere forholde dere til grensene for tilreisende når dere drar på skutertur. I tillegg kan dere kjøre til østkysten av Spitsbergen mellom Agardh- og Wichebukta. På sjøisen mellom Agardh- og Wichebukta, skal ferdselen skje etter korteste farbare vei langsetter land.

2. Det er forbudt å forfølge eller aktivt oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.

3. To skuterfrie områder er opprettet av hensyn til skigåere og hundekjørere, se kartlenkene nederst på siden.

a) I det minste området, Larsbreen-Endalen, er det skuterforbud hele året.

b) I det største området er det tillatt for fastboende å kjøre snøskuter fram til 1.mars hvert år. Etter første mars, er det bare nyttetrafikk som er tillatt. For alle andre formål er det da forbudt å kjøre i dette området uansett vær- og føreforhold. Nyttetrafikken er tillatt i en trasé i dalbunnene i Bolterdalen og Tverrdalen når vær- eller føreforhold gjør det vanskelig å kjøre i områder som er åpnet for motorferdsel. Nyttetrafikk er definert som motorferdsel i forbindelse med gruvedrift, bygge- og anleggsvirksomhet eller drift og vedlikehold av bosetningene. Personer som kjører denne traseen må kunne dokumentere at kjøringen er nyttetrafikk. Personer som har sin arbeidsplass i Sveagruva, kan ikke bruke denne traseen etter 1.mars med mindre de er på vei til eller fra arbeid i Sveagruva.

4. Alle som kjører i Longyearbyen oppfordres til å kjøre hovedtraseen i elveleiet slik at boligområdene blir mest mulig skjermet for skutertrafikk. I elveleiet er fartsgrensen 50 km/t. Alle andre steder i Longyearbyen er fartsgrensen med skuter 30 km/t. Dette gjelder både på og utenfor veien.

5. Fartsgrensen i Barentsburg er 20 km/t.

6. Fartsgrensen i terrenget er 80 km/t.

7. Fartsgrensen med personer på slede/i sluffe er 40 km/t.

8. Det er forbudt å kjøre skuter på bar eller tint mark.

9. Vis stor aktsomhet i forhold til fotgjengere og biltrafikk. Når du kjører snøskuter på vei, gjelder de samme trafikkreglene som for bilkjøring. Når du kommer fra terrenget og ut på vei, har du ubetinget vikeplikt i begge retninger for alle typer trafikanter. Vegtrafikkloven gjelder også ute i terrenget. Det betyr blant annet at alle har plikt til å vise aktsomhet.

10. Det er påbudt å kjøre med hjelm. Hjelmpåbudet gjelder også for eventuelle passasjerer på slede.

11. Når du har kjørt snøskuter i en time, er det minst en dagsmarsj å gå tilbake til utgangspunktet. Reservedeler, nødutrustning og ekstra bensin er helt nødvendig utenfor nærområdet til bosetningene. Nødpeilesender bør være med på lengre turer og alltid på turer utenfor forvaltningsområde 10.

12. Årlig gjennomføres det flere leteaksjoner etter skuterførere. Vær ydmyk i forhold til vær og føre og overvurder ikke egne ferdigheter. Husk at snøskuteren er et kraftig kjøretøy som kan føre til alvorlige personskader dersom du mister kontrollen.