Bruk av luftfartøy på Svalbard krever i visse tilfeller tillatelse fra Sysselmannen. Det gjelder ikke regulær rutetrafikk til og fra Svalbard og mellom bosettingene.

Bruken reguleres av svalbardmiljøloven og forskrift om motorferdsel på Svalbard. I tillegg har vi 29 verneområder med egne bestemmelser om bruk av luftfartøy (et zoombart kart med vernegrensene finnes her).  

 Med luftfartøy etter svalbardmiljøloven og forskriftene menes framkomstmiddel til bruk i luften med motor som drivkraft.

 

Søknadsplikt

Følgende aktivitet med luftfartøy krever tillatelse fra Sysselmannen:

- Flygning nærmere enn en nautisk mil fra større, kjente konsentrasjoner av pattedyr og fugl, jf. svalbardmiljøloven § 83

- Landing med luftfartøy på skip, land eller vann utenom landingsplass med konsesjon eller godkjennelse etter luftfartsloven, jf. svalbardmiljøloven § 83

- Bruk av luftfartøy til sightseeing, jf. motorferdselforskriften § 11.

- Landing i og overflyvning av områder under 300 meter, i Sør-Spitsbergen nasjonalpark, Forlandet nasjonalpark, Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Indre Wijdefjorden nasjonalpark, Sassen-Bünsow Land nasjonalpark, Nordenskiöld Land nasjonalpark, Nordre Isfjorden nasjonalpark og Festningen geotopvernområde.

- Landing i og overflyvning av områder under 500 meter, i Nordaust-Svalbard naturreservat, Søraust-Svalbard naturreservat, alle fuglereservatene, Bjørnøya naturreservatOssian Sars naturreservat og Hopen naturreservat.

- Overflyvning av områder under 500 meter i tiden 15.mai til 15.september, i Moffen naturreservat.
 

Sysselmannen har etablert en restriktiv praksis ift å gi slike tillatelser, med utgangspunkt i svalbardmiljølovens strenge beskyttelsesnivå. Sentralt i vurderingen vil være formålet med søknaden, risiko for miljøulemper som følge av ferdselen, samt målet om begrenset motorferdsel på Svalbard.

 

Søknader sendes: firmapost@sysselmannen.no.

 

Aktsomhetsregelen

Sysselmannen minner om aktsomhetsregelen som gjelder all ferdsel på Svalbard, jf svalbardmiljøloven § 73:

All ferdsel på Svalbard skal foregå på en måte som ikke skader, forsøpler eller på annen måte forringer naturmiljøet eller kulturminner eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv.