En turoperatør skal gi melding om planlagt virksomhet på Svalbard til Sysselmannen på Svalbard i god tid før hver sesong, og minimum åtte uker før aktivitetene er planlagt å starte opp.

Sysselmannen på Svalbard stiller krav til hva en slik melding skal inneholde. Det skal kun sendes inn en melding per sesong, som inkluderer alle aktivitetene gjeldende sesong. 

For mer informasjon, ta kontakt med reiselivsrådgiver.

Krav til turoperatører

Turoperatører som har med deltakere ut i felt, skal ha tilstrekkelig og relevant kunnskap, kompetanse og erfaring tilpasset det enkelte felt- eller turopplegg, herunder om:

  • relevant regelverk, herunder Svalbardmiljøloven med forskrifter,
  • sikkerhet, herunder isbjørnsikring, breer, skred og sjøis,
  • førstehjelp,
  • lokale forhold, herunder klimatiske forhold,
  • naturmiljø, kulturminner og aktsom ferdsel,
  • andre forhold som anses nødvendig for gjennomføringen av felt- eller turopplegget.

Opplæring, utstyr/ nødutstyr og rutiner skal være beskrevet i melding om turopplegg. Turoperatører skal ha med seg tilstrekkelige kommunikasjonsmidler på alle turer. ID-nummere på nødpeilesender og telefonnummer til Iridiumtelefoner skal være inkludert i meldingen om turopplegg. Turoperatøren skal videre sørge for at alle som utfører arbeid i virksomheten eller deltar aktiviteten som virksomheten er ansvarlig for, er kjent med og overholder reglene i forskriften her og reglene gitt i eller i medhold av Svalbardmiljøloven om beskyttelse av Svalbards flora, fauna, kulturminner og naturmiljøet for øvrig.

Sysselmannen kan kreve at en turoperatør dokumenterer tilstrekkelig og relevant erfaring og kunnskap om lokale forhold på Svalbard før en får iverksette turoperatørvirksomhet. Vi minner om at Sysselmannen kan, i følge turistforskriften § 10, stille krav til turopplegget dersom det er nødvendig for å sikre at turopplegget alene eller i tillegg til annen aktivitet er i samsvar med turistforskriftens formål, og eventuelt forby et turopplegg dersom slike krav til turopplegget ikke er oppfylt.

Kan kreve endringer

Merk at Sysselmannen kan kreve at turopplegget endres, eller stille bestemte krav til et turopplegg, herunder markedsføring, transportmåte og utstyr, dersom det er nødvendig for å sikre at turopplegget alene eller i tillegg til annet aktivitet:

• ivaretar de reisendes sikkerhet
• ivaretar Svalbards miljø
• tar hensyn til allmennhetens interesser og lokal kultur
• er i samsvar med lover og forskrifter

Sysselmannen kan også forby planlagt turoperatørvirksomhet eller videre gjennomføring av en aktivitet dersom kravene ikke blir oppfylt, eller andre bestemmelser i turistforskriften ikke er oppfylt.

Må tegne SAR-forsikring

Turoperatører må tegne forsikring eller stille bankgaranti for utgifter til eventuelle søk, redningsoperasjoner eller pasienttransporter som måtte blir nødvendig i forbindelse med virksomheten på Svalbard. Sysselmannen fastsetter størrelsen basert på opplysningene gitt i meldingen.

Dokumentasjon på søk- og redningsforsikring eller bankgaranti, skal sendes eller leveres til Sysselmannen før virksomheten kan starte opp. Som dokumentasjon godtas kopi av forsikringsavtale eller original bankgaranti med norsk eller engelsk tekst.