Det er satt høye mål for bevaringen av naturmiljøet og kulturminnene på Svalbard. Derfor er det innført ulike reguleringer på ferdselen.

Vær varsom

All ferdsel på Svalbard skal foregå på en måte som ikke skader, forsøpler eller på andre måter forringer naturmiljøet eller kulturminnene eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv.

 • Alle dyr og fugler er i utgangspunktet fredet og skal ikke forstyrres.
 • Alle blomster og planter er fredet og skal ikke plukkes.
 • Alle spor etter menneskelig virksomhet fra 1945 eller tidligere er fredet. Menneskegraver, spor etter slike, skjelettdeler fra mennesker, kors og inskripsjoner er fredet uansett alder. Dette gjelder også beinrester og fangstredskaper på slakteplasser for hvalross og hvithval og ved selvskudd for isbjørn.
 • Rundt et fredet kulturminne er det en sikringssone på 100 meter hvor du ikke kan slå opp telt, brenne bål eller på annen måte gjøre noe som kan forringe eller skjemme kulturminnet.
 • Det er forbudt å brenne annet enn rent papir og trevirke. Søppel, sneiper og liknende skal ikke kastes i naturen.

 

Ferdselsreguleringer

 I noen områder er det innført datofestede ferdselsreguleringer. Dette gjelder:

 • 15 fuglereservater, hvor det er ferdselsforbud i hekkeperioden fra 15. mai til 15. august. Ferdselsforbudet gjelder også sjøområdet rundt øyene ut til 300 meter fra land.
 • Øya Moffen nord for Spitsbergen, som er en viktig liggeplass for hvalross og hekkeplass for fugler. Øya har ferdselsforbud mellom 15. mai og 15. september. Ferdselsforbudet gjelder også sjøområdet rundt øya ut til 300 meter fra land.
 • Kong Karls Land, som er en viktig yngleplass for isbjørn og har ferdselsforbud hele året. Ved Kong Karls Land gjelder ferdselsforbudet også sjøområdet rundt øyene ut til 500 meter fra land.
 • Den sørligste delen av Bjørnøya, som har viktige hekkeområder for sjøfugl med ferdselsforbud mellom 1. april og 31. august. For båter som er større enn 40 fot gjelder ferdselsforbudet også innenfor en sone som strekker seg en nautisk mil fra land.
 • Et område nordøst på Bjørnøya, som har ferdselsforbud i perioden 15. juni - 31. august av hensyn til hekkende fugl.
 • Virgohamna, som er et svært viktig kulturminneområde og har ferdselsforbud. Sysselmannen kan gi tillatelse til besøk i Virgohamn på særskilte vilkår. Ta kontakt med Sysselmannen dersom dette er aktuelt. Se forskrift under Lenker til høyre på siden.
 • Gravneset i Magdalenefjorden, der det er ikke lov til å ferdes innenfor et inngjerdet område rundt et gravfelt.

 

Du finner et oversiktskart over alle områdene under Vedlegg i rammen øverst til høyre  på siden. For detaljkart over enkeltområdene, gå inn på forskriften for området under Lenker til høyre på siden.

 

Ferdselsforbud ved kulturminner

 
Det er innført et generelt ferdselsforbud i nærmere avgrensede områder rundt automatisk fredete kulturminner på/ved:

 • Ytre Norskøya, Likneset og Ebeltofthamna i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark
 • Lægerneset i Sør-Spitsbergen nasjonalpark
 • Haudegen i Nordaust-Svalbard naturreservat
 • Habenichtbukta, Zieglerøya/Delitschøya/Spekkholmen og deler av Halvmåneøya i Søraust-Svalbard naturreservat

Kart over automatisk fredete kulturminner med ferdselsrestriksjoner fra 1.1.2010 ligger under Vedlegg i rammen øverst til høyre på siden. Kartgrunnlag: Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard

For restriksjoner på snøscooterkjøring - se punktet om motorferdsel i terrenget i boksen nederst til høyre.