Ved bygg- og anleggsvirksomhet i Longyearbyen skal det utarbeides avfallsplan, sluttrapportering og miljøsaneringsbeskrivelse.

Tiltak som er søknadspliktige etter byggesaksforskriften for Longyearbyen krever at det utarbeides en avfallsplan for prosessen, inkludert en kartlegging av kilder til farlig avfall. Planen skal sendes sammen med byggesøknaden, og den skal utformes i samsvar med mal - se lenke til høyre.

Det skal også utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse. Mal for dette følger også av lenke til høyre.

Sluttrapport skal etter endt arbeid oversendes Longyearbyen lokalstyre, senest ved anmodning om ferdigattest. Rapporten skal beskrive hvordan avfall i forbindelse med tiltaket har blitt disponert. Malen for rapporteringen tilsvarer mal for avfallsplan.

Reguleringen av ovennevnte følger av avfallsforskriften for Longyearbyen.