Rapporten skal ikke være lenger enn to sider, og sendes til Sysselmannen innen den fristen som er fastsatt i tillatelsen.

Rapporten skal inneholde følgende:

1. Tittel

  • Husk å oppgi: prosjekttittel, datoer for feltarbeid, universitet/institusjon, saksnummer på tillatelse og RiS-ID.

 2. Innledning

  • Kort prosjektbeskrivelse med mål for feltarbeidet.

 3. Gjennomføring 

  • Beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet.
  • Ble prosjektet gjennomført etter den tillatelsen som ble gitt, evt. avvik?
  • Hvordan ble avfallshåndteringen gjennomført?
  • Bekreftelse på fjerning av forsknings- og feltutstyr og eventuelle fueldepot. Oppgi GPS-posisjon på utstyr, dersom dette er satt igjen og rapporter når dette skal fjernes.
  • Kort beskrivelse av sikring mot isbjørn ved leiropphold. Dersom dere opplevde nærgående isbjørn, vil vi gjerne ha en rapport om dette.
  • Det skal føres logg over all flygning og landing. Alle landinger skal angis med posisjon, tidspunkt og varighet. Se mal for rapportering av helikopterlandinger som vedlegg til høyre på siden.

 4. Resultater/funn

  • Det er ønskelig å få en kort beskrivelse av funnene, spesielt om disse er forvaltningsrelevante.

 

5. Send rapporten til RiS-databasen