Hopp til innhold

Felt- eller turopplegg forskere og utdanningsinstitusjoner

Bilde av fulgeforsker tatt på Bjørnøya i 2012.
Bilde av fulgeforsker tatt på Bjørnøya i 2012.
Foto: Bjarte Benberg / Sysselmannen på Svalbard

De som skal drive forskningsaktivitet på Svalbard må sette seg inn i gjeldende regelverk. Som hovedregel vil det meste av feltvirksomheten kreve tillatelse fra Sysselmannen.Sysselmannen krever at alle forskningssøknader og -rapporter leveres via Research in Svalbard (RiS)-portalen. For mer informasjon om databasen, ta kontakt med Svalbard Science Forum (SSF). Lenke til meldeskjema for felt- eller turopplegg finner du til høyre på denne siden.

All permanent utplassering av utstyr vil i hovedsak kreve tillatelse fra Sysselmannen, med unntak av bosetningene som har egne arealplaner. Feltarbeid i verneområdene krever vanligvis også egne tillatelser. Dette kan du lese mer om i svalbardmiljøloven og i verneforskriftene for Svalbard, se lenker nederst på siden. Les også mer om forskere i felt i boksen til høyre.

Meldeplikt for forsknings- og utdanningsinstitusjoner

Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som har med deltakere ut i felt, skal ha tilstrekkelig og relevant kunnskap, kompetanse og erfaring tilpasset det enkelte felt- eller turopplegg, herunder om:
• Relevant regelverk, herunder Svalbardmiljøloven med forskrifter
• Sikkerhet, herunder isbjørnsikring, breer,skred og sjøis
• Førstehjelp
• Lokale forhold, herunder klimatiske forhold
• Naturmiljø, kulturminner og aktsom ferdsel
• Andre forhold som anses nødvendig for gjennomføringen av felt- eller turopplegget.
Sysselmannen på Svalbard stiller krav til hva en slik melding skal inneholde. Det er utarbeidet en egen forskningsveileder for forskere, og denne kan du få gå inn her: Forskningsveileder

Kan kreve endringer

Merk at Sysselmannen kan kreve at felt- eller turopplegget endres, eller stille bestemte krav til det planlagte opplegget, herunder markedsføring, transportmåte og utstyr, dersom det er nødvendig for å sikre at felt- og turopplegget alene eller i tillegg til annet aktivitet:
• ikke medfører fare for personers liv eller helse
• ikke skader, forsøpler eller på annen måte forringer naturmiljøet eller kulturminner eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv
• tar hensyn til allmennhetens opplevelse av Svalbards villmark og kultur
• ikke skader eller hindrer annen lovlig virksomhet eller er i strid med øvrige lover og forskrifter
Sysselmannen kan også forby planlagt felt- eller turopplegg eller videre gjennomføring av en aktivitet dersom kravene ikke blir oppfylt, eller andre bestemmelser i turistforskriften ikke er oppfylt.

 

Forskning på dyreliv 

Ingen må jage, fange, skade eller avlive fauna eller skade egg, reir eller bo. Med fauna menes all fauna på land og i sjøen med unntak av saltvannsfisk og krepsdyr. Det er etter søknad anledning til å dispensere fra dette til vitenskapelige formål. I de tilfeller forskningen på dyr krever egen tillatelse (jfr Forskrift om forsøk med dyr av 15. januar 1996), må egen den innhentes fra Forsøksdyrutvalget.

 
Ringmerket krykkje ved Gamlekaien i Longyearbyen:
Ringmerket krykkje

Ringmerket krykkje, foto Arild Lyssand

 
 

Forskning på planteliv

Ingen må skade eller fjerne flora. Innsamling av flora til forskning er tillatt dersom det ikke medfører vesentlig inngrep i bestanden på stedet. Annen innsamling krever tillatelse.
 

Forskning på kulturminner

Ingen må skade, grave ut, flytte, fjerne, forandre, tildekke, skjule eller skjemme et fredet kulturminne inkludert sikringssonen på 100 m. Man kan heller ikke sette i gang tiltak som kan medføre fare for at slikt kan skje. Man må søke Sysselmannen om tillatelse for kulturminneforskning som innebærer inngrep som nevnt ovenfor.
 

Forskning innenfor planområdene

Planlegging av forskningsprosjekter innenfor planområdene innebærer avklaring av om prosjektet vil være i strid med gjeldende arealplaner. Den planansvarlige eller Sysselmannen vurderer dette, samt om prosjektet må ha egne tillatelser/dispensasjoner i forhold til planstatus. Se ellers under menyvalg Arealplanlegging for mer informasjon om planområdene og de planansvarlige.
  

Forskning innenfor verneområder

Det er anledning til å utføre forskning innenfor verneområdene, men dette forutsetter vanligvis egen tillatelse. Problemstillingene skal da være slik at de kun kan løses ved at forskningen utføres innenfor det aktuelle verneområdet. Om problemstillingen er stedsuavhengig vil tillatelse vanligvis forutsette at aktiviteten legges utenfor verneområdet.
 

Annen forskning

Forskning som kan medføre terrenginngrep eller forurensning (innbefatter utsetting av drivstofflager) krever forhåndstillatelse.

Rapportering forskere

Rapporten skal ikke være lenger enn to sider, og sendes til Sysselmannen innen den fristen som er fastsatt i tillatelsen.

Les mer «Rapportering forskere»