Sysselmannen behandler søknader om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler til personer som er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard. Behandlingstiden er normalt fra en til seks uker, men kan være lenger i perioder med stor aktivitet.

Generelle krav til søker:

  • Edruelig og pålitelig 
  • Oppfylt alderskrav på 18 år (21 år for pistol eller revolver)
  • Registrert i befolkningsregisteret på Svalbard
  • Utenlandske statsborgere må legge ved vandelsattest fra hjemlandet (ikke eldre enn seks måneder).

Personer som ikke er registrert som fastboende på Svalbard må søke til sitt lokale politidistrikt.

Gebyr

Våpengebyr betales ved betalingsterminal i skranken eller kontant. Ved førstegangsutstedelse av våpenkort er gebyret kr 1.150,-. Ved utvidelse av eksisterende våpenkort er gebyret kr 575,-. Ved utvidelse av våpenkortet må våpenkortnummeret være påført søknaden. Gebyret er det samme som på fastlandet.

Våpen til jakt

Våpen til jakt kan innvilges til søker som er innført i jegerregisteret. Søker kan erverve og inneha inntil 6 komplette jaktvåpen. Jegeren kan selv bestemme hvilke våpen vedkommende ønsker i sitt utvalg.

For å bli innført i jegerregisteret må man ha avlagt og bestått jegerprøven. Dokumentasjon for dette må vedlegges søknaden.

Våpen innvilget til jakt kan også benyttes til isbjørnbeskyttelse.

Våpen til isbjørnbeskyttelse

Våpen til beskyttelse mot isbjørn kan innvilges til personer som oppfyller de generelle krav til søker og innvilges vanligvis for rifle i kaliber .308W/30-06 eller hagle kaliber 12 eller tilsvarende. Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn finner du her:

Tillatelsen gis med begrensingen: Kun gyldig til isbjørnbeskyttelse på Svalbard.

Våpen til øvelses- og konkurranseskyting

Våpen til øvelses- og konkurranseskyting kan innvilges til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. Søkerens skytterlag/-klubb må ha og utøve program for skyting med den aktuelle våpentype det søkes om, og søknaden må inneholde opplysninger om hvilken skytegren våpenet skal benyttes i.

Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program.

For å få tillatelse til å erverve pistol eller revolver skal søker dokumentere seks måneders aktivt medlemskap.

Dersom du søker Sysselmannen om våpen til øvelses- og konkurranseskyting som også skal brukes til isbjørnbeskyttelse, kreves det dokumentert 12 måneders aktivt medlemskap i godkjent skytterorganisasjon.

De som allerede har tillatelse til øvelses- og konkurransevåpen kan søke Sysselmannen om å bruke våpenet til isbjørnbeskyttelse. Da kreves det dokumentert aktivitet i skytterorganisasjon. Se retningslinjene i rammen til høyre på siden. 

Behandling av søknader

Behandlede søknader returneres søkeren per post. Etter erverv sender Sysselmannen våpenkort i posten (blå gjenpart fungerer som våpenkort fram til dette mottas). Søknader med feil/manglende betaling eller uten dokumentasjon blir ikke behandlet.

Selger av våpen

Selger av våpen skal fylle ut nederste del av søknadsskjemaet (hvit gjenpart), og straks returnere dette til Politiet sammen med sitt våpenkort. Gjennomføring av salg skal ikke foretas før søknad om erverv er innvilget.

Krav til sikker oppbevaring

Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.