Hopp til innhold

Våpen

På grunn av isbjørnfaren på Svalbard skal alle som beveger seg utenfor bosettingene ha egnede midler til skremming og jaging av isbjørn. Vi anbefaler også å ha med skytevåpen.

Det er forbudt å bære ladd våpen innenfor bosettingen i Longyearbyen, og våpenet skal bæres slik at alle kan se at det er tomt for ammunisjon. Det er ikke tillatt å bære våpen i butikker eller offentlige bygg. Flere av butikkene i Longyearbyen har våpenskap som våpenet kan oppbevares i.

Det er forbudt å skyte med gevær eller annet skytevåpen i Longyearbyen og mindre enn 500 meter fra hus, veier, kaianlegg, gruveanlegg og lignende i området utenfor bosetningen. Kart over skyteforbudssonen i Longyearbyen finner du her.

Oppbevaring

Skytevåpen eller en vital del av våpenet skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap. Ammunisjon skal oppbevares nedlåst og adskilt fra våpenet eller sammen med våpenet i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Transport av skytevåpen og ammunisjon

Ved transport av våpen og ammunisjon til/fra Svalbard må flyselskapet kontaktes for å få oppdaterte regler for hvordan flyselskapet ønsker dette transportert/registrert.

Under forsendelsen skal vital del av våpenet være adskilt, noe som i de fleste tilfeller enkelt kan gjøres ved at sluttstykket fjernes. På f.eks. tønnerevolver er det normalt godkjent å benytte tønnelås, mens på andre typer våpen vil det være mulig å fradele vital del på annen måte. Våpenet skal være tømt for ammunisjon.

Det er ingen egne regler for å ta med våpen til Svalbard. Ved reise til Svalbard må våpenkort, evt en utlånserklæring medbringes. Europeisk våpenpass er også gyldig dokumentasjon. Utenlandske borgere må tollklarere våpenet ved innreise til Norge.

Innførsel og utførsel av våpen og ammunisjon

Våpen:
Norge har et eget nasjonalt våpenregister. Hvis du har kjøpt våpen mens du bor på Svalbard, vil våpenet bli registrert her, og det er å anse som et norsk våpen. Ved flytting fra Svalbard til fastlandet kreves det ikke egen importtillatelse fra politidistriktet du flytter til.  Våpenkortet er å anse som en importtillatelse i dette tilfellet.

Hvis våpenet er til isbjørnbeskyttelse, vil dette stå nederst på våpenkortet. Dette våpenet kan du IKKE ta med til fastlandet.

Sender du våpen i egen forsendelse, for eksempel container, til fastlandet, må du legge ved kopi av våpenkort.

Sysselmannen har vedtatt retningslinjer for våpen og skremme- og beskyttelsesmidler til isbjørnbeskyttelse. Se rammen til høyre på siden.

Ammunisjon:
Større kvanta med ammunisjon kan du ikke ta med til fastlandet uten importtillatelse, jfr våpenforskriften §§ 64-65.  Dette kan du få ved å henvende deg til det politidistriktet du flytter til. 

Privatpersoner kan ikke  kjøpe eller selge ammunisjon.  Ammunisjon som du ikke tar med til fastlandet, kan du levere hos Sysselmannen for destruksjon.

Informasjon om regler for innførsel og utførsel av våpen til/fra utlandet finnes på Tollvesenets nettside, se lenke i rammen til høyre.

Kontroll og inndragning av våpenkort

Våpenkort, kontrollseddel eller utlånserklæring skal kunne vises fram ved kontroll av politi eller oppsynsmyndighet.

Sysselmannen skal tilbakekalle våpenkort hvis innehaveren ikke er edruelig og pålitelig eller dersom han/hun av særlige grunner anses som uskikket til å ha skytevåpen.

Våpenkort kan tilbakekalles dersom innehaver ikke har behov for eller annen rimelig grunn til å ha skytevåpen.

Straff for ulovlig våpenbesittelse

Strafferammen for besittelse av ulovlige våpen er to års fengsel, i grove tilfeller fire år.

Utlån av våpen

Den som har individuelt våpenkort kan låne ut eller overlate våpen som er oppført på våpenkortet til en annen for en periode på inntil fire uker. Gjelder utlånet pistol eller revolver kan kan slike våpen bare lånes ut eller overlates til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpentype. Låntaker må tilfredsstille våpenlovens krav til minstealder.

Les mer «Utlån av våpen»

Kjøp av våpen

Sysselmannen behandler søknader om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler til personer som er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard. Behandlingstiden er normalt fra en til seks uker, men kan være lenger i perioder med stor aktivitet.

Les mer «Kjøp av våpen»

Leie av våpen

Våpen til isbjørnbeskyttelse kan leies hos autoriserte våpenforhandlere på Svalbard. Leie må godkjennes av Sysselmannen. Det kan være inntil en måneds behandlingstid for søknad om leie av våpen.

Les mer «Leie av våpen»