Svalbards dyreliv er i utgangspunktet fredet, men det er åpnet for jakt, fangst og fiske på enkelte arter.

Formålet med forvaltningen av Svalbards fauna er å bevare mest mulig naturlige dyrebestander. Dette innebærer at høstingen ikke skal påvirke bestandene negativt.

Jakt, fangst og fiske på Svalbard er regulert gjennom svalbardmiljøloven med tilhørende forskrifter, se lenker i rammen til høyre. Vær oppmerksom på at tilreisende har mer begrensete jakt- og fiskerettigheter enn fastboende. Jakt og fiske følger kalenderåret.

Generelle krav

Du må ha avlagt jegerprøve for å jakte på Svalbard. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland. Du må ha personlig kort/tillatelse for å fiske og jakte, dette kan du kjøpe på Inatur. Se nederst på siden for de ulike korttypene.

Jegere må huske å ta med jaktkort, skyteprøvebevis, våpenkort og legitimasjon som skal kunne vises fram for jaktoppsynet.

Storviltjakt

For jakt på sel og reinsdyr må du i tillegg til avlagt jegerprøve vise dokumentasjon på gyldig bestått storviltprøve (skyteprøve). Skyteprøven må være avlagt med det samme våpenet som det skal jaktes med. Bevis på godkjent skyteprøve må tas med på jakt for å vises for jaktoppsynet.

Reinsjakten er forbeholdt fastboende, men både tilreisende og fastboende kan jakte storkobbe og ringsel. Til jakt på svalbardrein og sel skal det kun brukes rifle og jaktammunisjon med ekspanderende prosjektil. For ammunisjon med kulevekt mellom 9 og 10 gram skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 meters avstand. For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand.

Småviltjakt

Når det gjelder rypejakten, kan fastboende skyte inntil 10 ryper per dag mens tilreisende kan skyte totalt fem ryper per sesong. Både tilreisende og fastboende kan jakte teist, havhest og kortnebbgås uten antallsbegrensninger. Til jakt på fugl kan det benyttes både hagle og rifle. Ved jakt på kortnebbgås med rifle, må det brukes ammunisjon med anslagsenergi på minst 294 joule (30 kgm) på 100 meter.

Gåsejakt på Svalbard

Gåsejakt med rifle på Svalbard. (Foto: Bjarte Benberg)

Revefangst

Revefangst er forbeholdt fastboende. Lovlige feller er Svalbardfella og den tradisjonelle fallemmen. Svalbardfella skal ha minimum 60 graders slagvingel og minimum 8 mm slagfjær. Rev kan felles med hagle og rifle innenfor det terreng jegeren er tildelt. Ved jakt med rifle, må det brukes ammunisjon med anslagsenergi på minst 294 joule (30 kgm) på 100 meter.

Fiske

Fastboende kan fiske med garn etter svalbardrøye i saltvann og innsjø i tråd med bestemmelsene i røyeforskriften. Både fastboende og tilreisende kan fiske med stang og pilkeredskaper der røyeforskriften åpner for det og inntil de sesongvise kvotene er fylt. Se røyeforskriften til høyre på denne siden vedrørende kvoter og i hvilke innsjøer fiske etter røye er tillatt.

Jaktbare arter

Pattedyr
ArtJakttidKrav

Ringsel (Phoca hispida)

01.02-20.03

20.05-30.11

Jegerprøve, storviltprøve

Storkobbe (Erignathus barbatus)

01.02-27.04

05.06-30.11

Jegerprøve, storviltprøve

Fjellrev (Vulpes lagopus)

01.11-15.03

Jegerprøve, fastboende på Svalbard

Svalbardrein (Rangifer tarandus)

15.08-20.09

Jegerprøve, storviltprøve, fastboende på Svalbard

 

Fugler
ArtJakttidKrav

Havhest (Fulmarus glacialis)

21.09-31.10

Jegerprøve

Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)

20.08-31.10

Jegerprøve

Svalbardrype (Lagopus mutus)

10.09-23.12

Jegerprøve

Teist (Cepphus grylle)

01.09-31.10

Jegerprøve


Avgift for jakt, fangst og fiske

Inntektene går til Svalbards miljøvernfond og Inntektene går til Svalbards miljøvernfond og avgiften betales direkte ved kjøp av jakt eller fiskekort på inatur 

Avgift for teoretisk eksamen ved avleggelse av jegerprøve er satt til NOK 280.

Fiskekort
KategoriPris

Garnkort sesong (forbeholdt fastboende)

NOK 150

Håndredskap sesong

Gratis

 

Småviltkort
KategoriPris

Sesongkort for personer over 18 år

NOK 200

Sesongkort for personer under 18 år

Gratis

 

Revefangst og jakt (forbeholdt fastboende)
KategoriPris

Sesongkort for personer over 18 år

NOK 200

Sesongkort for personer under 18 år

Gratis

 

KategoriPris
Reinsjakt (forbeholdt fastboende)

Årskalv

NOK 100

Simle/ungdyr

NOK 300

Fritt dyr

NOK 300