Lagring av drivstoff i felt krever tillatelse fra Sysselmannen. Du søker elektronisk her: Søknad om drivstoffdepot. Søknader om drivstoffdepot skal sendes inn minst fire uker før depotet er ønsket satt ut.

Svalbardmiljøloven § 57, 1.ledd bokstav b) krever tillatelse fra Sysselmannen for tiltak som kan volde forurensning. Dette omfatter også depot av diesel og bensin. Med depot menes lagring av drivstoff i felt for senere bruk, uavhengig av mengde drivstoff eller lagringstid.

Faren for eventuell forurensning er i hovedsak knyttet til uhell ved utsetting og innhenting, og i noen grad ved fylling. Forutsatt sikker håndtering og bruk av fat/kanner i god forfatning, anses risikoen å være akseptabel slik at tillatelse kan gis. En eventuell tillatelse vil som regel ha følgende standardvilkår:

  • Kannene/fatene skal være egnet og godkjent for transport og lagring av drivstoff.

  • Depotet skal merkes tydelig med navn, telefonnummer og dato for utsetting/innhenting. Merkingen skal være værbestandig.

  • Depotet skal plasseres så lite synlig/eksponert som mulig, og i god avstand fra bygninger og synlige kulturminner (minimum 100 meter).

  • Kannene/fatene skal stroppes sammen og plasseres på et jevnt og stødig underlag, og ikke på vegetasjon.

  • Eventuelt søl/spill skal i størst mulig grad samles opp  og fjernes. Avfallet skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Depoter uten tillatelse eller som ikke oppfyller vilkår gitt i tillatelsen, kan bli hentet inn for eiers regning, jf svalbardmiljøloven § 97.